Vesti

Dobro upravljanje na lokalnom nivou - pokrećemo bazu znanja i informacioni centar

Kao vid podrške lokalnim samoupravama za osnaživanje kapaciteta za razvoj, usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, SKGO je pokrenula bazu znanja  i informacioni centar za dobro upravljanje na lokalnom nivou.

Kroz bazu znanja i informacioni centar želimo dodatno da podstaknemo profesionalizaciju i modernizaciju lokalne samouprave i podržimo sve naše članice u obavljanju poslova na odgovoran, transparentan, efikasan i delotvoran način obezbeđujući jednakost i bolji kvaliteta usluga građanima.

U našoj bazi znanja ćete pronaći:  

 • Najave događaja – kao što su regionalne radionice, e-Obuke, skupovi i druga dešavanja o dobrom upravljanju na lokalnom nivou  
 • Vesti – ne samo o SKGO aktivnostima, već i relevantne novosti državnih organa i partnerskih organizacija;
 • Pitanja i odgovore – koje pruža SKGO Savetodavni centar za službenike lokalnih samouprava;
 • Modele akata – koji uređuju rad lokalnih vlasti, a u skladu sa principima dobrog upravljanja;
 • Strateški i regulatorni okvir – sa bazom strateških dokumenata i propisa koji su utemeljeni na principima dobrog upravljanja;
 • Publikacije, analize i programska dokumenta – predstavlja biblioteku SKGO publikacija na ovu temu;
 • Eksterne publikacije i analize – drugih institucija i organizacija, a od značaja za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
 • Korisne linkove – koji predstavljaju listu internet prezentacija relevantni nacionalnih organa i organizacija, i aktuelnih programa i projekata.

Ova baza znanja i informacioni centar pokrenuti su kroz projekat Stalne konferencije gradova i opština „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Projekat se realizuje  u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 

Pored baze znanja i informacionog centra, u okviru istog projekta, ali i kroz druge projektne i redovne aktivnosti, SKGO će u narednom periodu podržavati i razvijati mehanizme za  unapređivanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou putem:

 • Regionalnih obuka - u formi dvodnevnih radionica organizovaće se do dva puta godišnje na različite teme dobrog upravljanja, a prvi ciklus, tokom oktobra i novembra 2018. godine, odnosiće se na temu participativnog budžetiranja;
 • E-obuka – kao prepoznatljiva SKGO uspešna praksa pružanja podrške zaposlenima u upravama gradova i opština, biće organizovana svake godine u cilju unapređenja dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
 • Opštinskih paketa podrške – u formi direktne stručne podrške koja će putem javnog poziva biti obezbeđena za lokalne samouprave u oblastima:
 • administrativne efikasnosti i delotvornosti,
 • građanskog učešća i transparentnosti i
 • antikorupcijskih politika.
 • Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou – onlajn alat za (samo)procenjivanje na osnovu koga će lokalne samouprave moći da prate kvalitet svog rada iz perspektive poštovanja principa dobrog upravljanja i utvrde mesta za unapređivanje postupanja i uspostavljanje dobre prakse.