Vesti

Modeli akata za usaglašavanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Narodna Skupština Republike Srbije je 20. juna 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS), a jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje statute i druge opšte akte usklade sa ovim zakonom u roku od devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) pripremili su Modele statuta grada/opštine, Model odluke o mesnim zajednicama i Model poslovnika skupštine opštine kao deo svojih aktivnosti podrške gradovima i opštinama u cilju usaglašavanja njihovih akata sa novim rešenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi.

Napominjemo da je SKGO uradila i manje korekcije Modela odluke o mesnim zajednicama objavljenog 04.09.2018. godine, pa ovde možete preuzeti unapređenu verzija ovog Modela.

Nakon izrade ova tri modela pripremljen je i Model uputstva za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja izbora za Savete mesnih zajednica u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama. Model uputstva sadrži i modele 11 obrazaca za sprovođenje pojedinih izbornih radnji prilikom sprovođenja izbora u mesnim zajednicama.

Tokom izrade svih ovih akata obavljene su konsultacije sa brojnim stručnjacima iz uprava gradova i opština, sekretarima skupština gradova/opština, Odborom SKGO za sistemska pitanja i upravu, kao i sa Mrežom načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština.

Obaveštavamo gradove i opštine da SKGO trenutno radi na pripremi još nekoliko važnih modela akata u cilju podrške primeni Zakona o lokalnoj samoupravi koji će biti objavljeni u najskorijem roku na ovoj stranici, od kojih posebno ističemo:

  • Model odluke o sprovođenju javnih rasprava
  • Model statuta mesne zajednice
  • Model odluke o lokalnom ombudsmanu

Svi predloženi dokumenti su samo modeli čija je svrha da budu od pomoći gradovima i opštinama u izradi njihovih akata, u skladu sa konkretnim potrebama i važećim pravnim okvirom i poslovima koji se obavljaju u lokalnoj samoupravi. SKGO se nada da će predložena dokumenta biti korisna za gradove i opštine u obavljanju tog posla.

Svi modeli pripremljeni su uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).