Vesti

Na sednici Predsedništva SKGO usvojene dve inicijative

Peta sednica Predsedništva SKGO održana je 13. novembra 2018. godine u Beogradu, u SKGO. Sednicom je predsedavala Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora .

Predsedništvo SKGO je razmatralo dve inicijative. Naime, imajući u vidu da se po postojećim rokovima, Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru završava 31. decembra 2018. godine kao i to da još nije poznato da li Vlada Republike Srbije ima nameru da inicira produženje roka iz Zakona o budžetskom sistemu u kome korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja novih odnosno upražnjenih radnih mesta bez saglasnosti komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Predsedništvo SKGO je zauzelo stav da uputi inicijativu za organizovanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i SKGO, na kome bi se sagledalo ovo pitanje i dalje postupanje u ovoj oblasti. Zaključeno je da je ovaj sastanak za lokalne vlasti posebno važan ukoliko postoje planovi za dalje produženje primene postojećeg sistema za zapošljavanje novih lica u jedinicama lokalne samouprave.

U okviru sednice razmatrana je i Inicijativa opštine Vrnjačka Banja povodom izmena i dopuna Nacrta zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara. S obzirom na to da je u proceduri za usvajanje Nacrt zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara, Predsedništvo je usvojilo Inicijativu kojom se, između ostalog, traži sledeće:

  • da se naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora utvrdi u visini od minimum 50 dinara po m3 i da se iz zakona isključe olakšice odnosno umanjenja od 20% za obveznika koji koristi prirodni lekoviti faktor za lečenje pacijenata;
  • za obveznike koji vrše zahvatanje vode radi flaširanja, odnosno korišćenja u finalnom proizvodu, predloženo je da se raspodela prihoda od ove naknade koju utvrđuje nadležno ministarstvo, izmeni tako da 80% bude prihod budžeta Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, a 20% prihod JLS na čijoj teritoriji se zahvata voda za flaširanje;
  • da usvajanje ovog propisa nema negativne posledice u odnosu na sadašnje prihode JLS po osnovu naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je u celini lokalni prihod.

Uz ovu inicijativu resornim ministartsvima je dostavljen i deo drugih predloga koji su upućeni u sklopu javne rasprave o izmenama i dopunama Nacrta zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara tokom 2018. godine. 

Predsedništvo SKGO je usvojilo Izveštaj generalnog sekretara SKGO o radu za period između dve sednice, razmatralo je i usvojilo okvirni predlog Programa i Dnevnog reda 46. skupštine, a upoznato je i sa nacrtima dokumenata koji će biti podneti Skupštini SKGO na usvajanje.  

U vezi pružanja paketa podrške lokalnim samoupravama, Predsedništvo je informisano o sprovedenom javnom pozivu za dodelu pakte podrške u smislu do kada je trajao, koliko se lokalnih samouprava prijavilo i koje su odabrane. Paketi podrške obuhvataće sledeće oblasti: 1) unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti; 2) unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou i 3) unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou. Posebno je istaknuto da paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima, kroz mentorski rad, obuke, savetodavnu podršku i sl.

U okviru međunarodne saradnje, Dejan Jovanović, predsednik opštine Niška banja i kopredsedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora Republike Srbije sa Komitetom regiona upoznao je članove Predsedništva sa dosadašnjim aktivnostima ZKO.