Vesti

Održano 35. zasedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

35. plenarno zasedanje Kongresa održano je u Strazburu, Francuska, od 6. do 8. novembra 2018. godine na temu „Integritet i etičko ponašanje izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika“.

Kongres je razmotrio nekoliko izveštaja o sukobu interesa na lokalnom i regionalnom nivou, transparentnosti i otvorenosti vlada i reviziji Kodeksa ponašanja za sva lica uključena u lokalnu i regionalnu upravu. Pravila i procedure Kongresa su ažurirani kako bi se ugradio kodeks ponašanja koji je specifičan za članove Kongresa. Ovi izveštaji su deo mape aktivnosti za sprečavanje korupcije i promovisanje javne etike na lokalnom i regionalnom nivou koje je Kongres usvojio 2016. godine.

U kontekstu raznih kriza kroz koje prolazi Evropa, članovi Kongresa održali su nekoliko debata o izazovima sa kojima se suočavaju gradovi, opštine i regioni. Pitanje migracije obrađeno je tokom dve debate na temu „Pravo glasa na lokalnom nivou kao faktor uspešne dugoročne integracije migranata i raseljenih lica u evropskim opštinama i regionima“ i „Granični regioni suočeni sa fenomenom migracije“.

Osim toga, članovi su razgovarali o situaciji gradonačelnika pod pritiskom (na sesiji su izlaganja imali predstavnici Republike Srbije – Zoran Perišić, šef Delegacije, Saša Paunović, zamenik šefa Delegacije i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca na poziv generalnog sekretara Andreasa Kifera), a zatim o finansijskim poteškoćama sa kojima se lokalne vlasti suočavaju i kako pomiriti teritorijalnu solidarnost i regionalnu samoupravu. Oni su takođe razmotrili nacrt smernica o pravu lokalnih vlasti da se konsultuju sa višim nivoima vlasti.

Kao deo redovnog monitoringa lokalne i regionalne demokratije u Evropi, Kongres je razmotrio usvajanje izveštaja o lokalnoj demokratiji u Litvaniji i Sloveniji, I o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Gruziji. Predstavljeni su i informativni izveštaji o lokalnim izborima održanim u Republici Moldaviji, Holandiji i Tunisu.

Građansko učešće je takođe bilo u središtu 35. sesije, posebno uz doprinos omladinskih delegata iz 42 države članice (bez prava glasa). Na sesiji su mladi delegati predstavili terenske projekte koje su pripremili u svojim JLS. Pored toga, održana je debata o Evropskoj nedelji lokalne demokratije (ELDV) i o potrebi da se da novi zamah ovom godišnjem panevropskom događaju, koji koordinira Kongres. Kongres je takođe izabrao svog predsednika i predsednike komora, njihove potpredsednike i predsednike komiteta. Clanovi Kongresa razmotrili su predloženu reformu funkcionisanja Kongresa i reviziju Statutarne povelje. Govornici na sednici bili su Marija Pejčinović Burić, potpredsednica Vlade i ministar spoljnih i evropskih Hrvatske i predsednica Saveta ministara, koja je odgovarala na pitanja članova Kongresa. Na zasedanju su učestvovali delegati Republike Srbije: Matija Kovač, Jelena Trifunović, Robert Fejstamer, Saša Paunović, Minja Obradović, Zoran Perišić i Dušica Davidović.