Vesti

Podrška Gradu Beogradu za kapitalno planiranje i unapređenje transparentnosti budžetskih procesa

30. januara 2019. godine, u prostorijama gradske skupštine održan je sastanak predstavnika Sekretarijata Grada Beograda i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u cilju prezentovanja podrške za proces izrade Plana javnih investicija Grada Beograda i za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti budžeta. Na skupu je učestvovalo više od 50 predstavnika graske uprave i gradskih opština koji se bave ovim pitanjima i diskutovalo se o detaljima u vezi sa procesom izrade Plana kao i metodama za uključivanje javnosti u proces planiranja kapitalnih projekata ali i u druge aspekte procesa budžetiranja.

Grad Beograd je korisnik dva vida podrške i to kroz Program Exchange 5 koji finansira Evropska unija, u vidu podrške u planiranju i programskom budžetiranju, kao i kroz Projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Ovaj vid podrške tiče se unapređenja uključivanja građana u proces budžetiranja i transparentnosti budžeta.

Podrška kroz Program Exchange 5 započeta je u oktobru 2017. godine i trajaće do kraja 2019. godine. Do sada je, između ostalog,  pružana podrška u izradi programskog budžeta, izveštavanju o učinku budžetskih programa, kao i unapređenju procesa planiranja kapitalnih investicija. Podrška je usklađena sa budžetskim kalendarom i odgovara na potrebe Grada. Imajući u vidu kompleksnost procesa planiranja kapitalnih investicija i broj uključenih aktera, dogovorena je sveobuhvatnija podrška Gradu u procesu izrade Plana javnih investicija za period od 2020. do 2022. godine, sa ciljem da se sam proces dodatno unapredi i ustroji po novom sistemu koji nalaže Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata.

Istovremeno, Grad Beograd je od kraja 2018. godine, u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, korisnik Paketa podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou. Fokus ovog paketa podrške je na postizanju veće otvorenosti i transparentnosti uprave prema građanima, pre svega u budžetskim procesima, na osnaživanje koncepta rodno odgovornog budžetiranja i primenu efikasnih mehanizama za odgovorno i transparentno finansiranje organizacija civilnog društva, a sve u skladu sa važećim propisima i dobrim praksama. U ovom pogledu, posebno su važne prošlogodišnje izmene Zakona o lokalnoj samoupravi koje, pored ostalog, nalažu i obaveznu javnu raspravu o investicionom delu budžeta, zatim zahtevi o širem konsultativnom pristupu u izradi planskih dokumenata na osnovu Zakona o planskom sistemu (2018), ali i pravila koje uvodi Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (2018).

Imajući u vidu komplementarnost podrške kroz oba navedena projekta Grada Beograda, dogovorena je i dalja tesna saradnja u svim aspektima sprovođenja tokom 2019. godine.