Vesti

Održana šesta sednica Predsedništva SKGO

Šesta sednica Predsedništva SKGO održana je 20. februar 2019. godine u Beogradu, u SKGO. Sednicom je predsedavala predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović.

Pre početka sednice, održana je svečana ceremonija potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza“, koji se realizuje u saradnji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i SKGO, a finansijski je podržan od strane Delegacije EU u Srbiji i Saveta Evrope. Svečanom potpisivanju su prisustvovali Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu. Kroz novu fazu projekta biće nastavljena podrška gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi, ali i istovremeno i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Savetu za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS, kao i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u izgradnji sveobuhvatnog sistema za stručno usavršavanje.

U radnom delu sednice, pored članova Predsedništva prisustvovao je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Predsedništvo je razmatralo Inicijativu grada Zaječara da se u što skorijem roku traži izmena Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i JLS koja je doneta 2014. godine. U obrazloženju zamenice gradonačelnika Zaječara, istaknuto je da je neophodno da se podaci usaglase sa trenutnim stanjem, posebno ukazujući da se razvrstavanje vrši na osnovu vrednosti BDP-a po glavi stanovnika u regionu u odnosu na republički prosek, što u praksi ne odgovora odgovara realnim okolnostima. Tokom rasprave, članovi Predsedništva su se složili da je neophodno donošenje nove Uredbe, što će imati efekta na ekonomsku aktivnost za postizanje transfera i pravedniju raspodelu transfera JLS. U vezi sa tim, Predsedništvo je zaključilo da se Ministarstvu privrede uputi dopis sa molbom da se otpočne rad na utvrđivanju nove jedinstvene liste razvijenosti regiona i JLS.

U okviru sednice, Predsedništvu je predstavljen izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strateškog plana SKGO (2018-2021) za 2018. godinu kroz pregled ključnih aktivnosti koje je SKGO realizovala u prethodnoj godini i rezultata koje je postigla. S tim u vezi, posebno je istaknuto sledeće:

  • SKGO je učestvovala u izradi više od 40 nacionalnih javnih politika i propisa odnosno sama inicirala izmene ili usvajanje pojedinih propisa (AP za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u periodu 2018-2021; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS; Zakon o planskom sistemu i dr.);
  • Organizovano je preko 100 različitih nacionalnih i regionalnih skupova (sastanci, mreže, odbori, radionice, konferencije i sl.) u cilju razmene znanja, iskustava i informacija o primeni propisa na lokalnom nivou; preko 80 regionalnih obuka i radionica (za programsko budžetiranje, primenu modela administrativnih postupaka, strateško planiranje javnog zdravlja, participativno budžetiranje), kao i jedna elektronska obuka u okviru koje je obučeno preko 2.200 službenika i funkcionera iz LS; sprovedeno je 25 paketa tehničke podrške opštinama u različitim oblastima (LER, zaštita životne sredine, vanredne situacije, rodna ravnopravnost, programsko budžetiranje); 
  • Izrađeno je blizu 50 modela lokalnih dokumenata/akata (Statuta, Poslovnika SO, odluke o Mesnim zajednicama i dr.); pripremljen je veliki broj priručnika, a posebno je važno da je SKGO pripremila Metodologiju za određivanje posebnih elemenata procene rizika komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti JLS;
  • Pokrenute su i dve grant šeme u iznosu od 5 miliona evra
  • Pokrenut je i novi servis za gradove i opštine – sistem za upozoravanje na usvojene propise.

Takođe, predstavljen je i novi Akcioni plan za 2019. godinu sa kratkim pregledom ključnih grupa aktivnosti. U pogledu aktivnog delovanja u procesu izrade propisa i javnih politika i pregovaranja istaknuto je da će u skladu sa planom rada Vlade Republike Srbije za 2019. godinu, tokom ove godine biti pokrenuta izrada više desetina dokumenata koji se u većoj ili manjoj meri odnose i na lokalnu samoupravu, posebno naglašavajući početak rada na izradi Strategije decentralizacije, a biće inicirano i nekoliko ključnih reformi u sistemu LS a koje se odnose na pripremu novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave i reformu izbornih procedura. Tokom ove godine, SKGO će nastaviti da obezbeđuje kontinuirani savetodavnu i tehničku podršku JLS kroz pripremu posebne sekcije sa pitanjima i odgovorima iz posebnih oblasti na internet portalu SKGO, izradu modela dokumenata/lokalnih akata, izradi priručnika/vodiča i sl. Planirano je da se sprovede najmanje 60 paketa podrške u opštinama u različitim oblastima i oko 30 programa direktne podrške u oblasti socijalne inkluzije Roma i Romkinja, kao i da se organizuje veliki broj regionalnih obuka radionica, okruglih stolova, kao i 3 elektronske obuke. U oblasti informisanja i komunikacije sa članstvom planirano je da se nastavi dalji razvoj novog internet portala, elektronski bilten biće unapređen, a biće pokrenut i elektronski bilten SKGO o evropskim integracijama i LS, a takođe nastaviće se sa organizovanjem novog nacionalnog konkursa za najbolji medijski prilog u lokalnoj samoupravi. U oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija, tokom 2019. godine SKGO će nastaviti da pruža stručnu i tehničku podršku učešću predstavnika JLS/SKGO na evropskom i regionalnom nivou, kao i  podršku za razvijanje partnerstava LS sa inostranim gradovima i opštinama i drugim partnerima (kroz posete međunarodnih delegacija; studijska putovanja i inostrane posete predstavnika SKGO/LS, bratimljenja); biće organizovan “Evropski dan za lokalne samouprave/Dan međunarodne saradnje JLS” i promocija i podrška predstavnicima LS za učešće u Evropskoj nedelji lokalne demokratije i Evropskoj nedelji gradova i regiona.

Predsedništvo je informisano o učešću SKGO u radu Koordinacionog tela za praćenje tokova ekonomskih migracija, kao i o postupku izrade nacrta Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera.

Predsedništvo je usvojilo i nekoliko odluka, i to: Odluku o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strateškog plana SKGO (2018-2021) za 2019. godinu, Odluku o imenovanju predstavnika SKGO na VIX generalnoj skupštini NALAS-a.

U oblasti međunarodne saradnje, predsednica SKGO je izvestila Predsedništvo o održanom sastanku Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Savetu Evrope, kao i o učešću predstavnika LS na II Globalnom forumu lokalnih vlasti i temama koje su bile predstavljene.