Vesti

Održana konferencija „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave"

Predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i šefica Službe za evropske integracije SKGO Aleksandra Vukmirović, učestvovale su u radu konferencije „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave" koja je održana 13. marta 2019. godine u Sarajevu, u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Cilj konferencije je bilo upoznavanje predstavnika lokalnih vlasti, kao i drugih relevantnih institucija i organizacija BiH, sa rezultatima analize i Izveštaja o potrebama i planovima saveza i JLS u BiH u procesu pristupanja EU iz pet oblasti pravnih tekovina: regionalna politika i strukturni  instrumenti, ruralni razvoj, životna sredina i komunalne usluge, javne nabavke, zapošljavanje i socijalna zaštita.

G-đa Golubović je učestvovala na panelu „Iskustva iz drugih zemalja“ na kojem je predstavila iskustva srpskih lokalnih vlasti i SKGO u procesu pristupnih pregovora. Ona je naglasila da lokalne i regionalne vlasti imaju veliki značaj u procesu pristupanja EU, o čemu govore podaci da je 60% odluka lokalnog i regionalnog nivoa u EU pod uticajem zakonodavstva EU, da je 70% investicija u javnom sektoru u EU  na lokalnom i regionalnom nivou, te da se lokalne i regionalne vlasti prve suočavaju sa izazovima poput migracija, poplava, klimatskih promena. Navela je da uspeh pregovaračkog procesa odnosno kvalitet pregovaračkih pozicija države zavisi i od toga koliko uvažavaju stanje i potrebe lokalnog nivoa, odnosno spremnost za preuzimanje obaveza u pogledu uvođenja EU standarda – njihove kapacitete i resurse, kao i vremenski okvir. U tom smislu je važno lokalne samouprave uključivati u proces pristupnih pregovora, kroz nacionalne asocijacije koje mogu da artikulišu zajedničke političke stavove lokalne samouprave. Da bi se došlo do ovih informacija, neophodno je da se izvrši uvid u stanje na lokalnom nivou, što je SKGO prepoznala još 2013. godine kada je identifikovala 21 pregovaračko poglavlje kao relevantno za lokalnu samoupravu, te započela sa analitičkim procesom. Do sada je pripremljeno 14 analiza uticaja procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji  (javne nabavke, državna pomoć, politika konkurencije, transportna politika, energetika, ruralni razvoj, institucije, socijalna politika i zapošljavanje, zaštita zdravlja i zaštita potrošača, pravosuđe i osnovna prava, institucije, itd.), kako bi se stekao uvid u obim i vrstu obaveza koje lokalnoj samoupravi donosi ovaj proces i kapacitete za primenu tih obaveza. G-đa Golubović je ukazala na to da je od 35 pregovaračkih poglavlja u Srbiji otvoreno 16, te da je SKGO član pregovaračkih grupa na nacionalnom nivou za poglavlaj 27, 22 i 5. Najbolje iskustvo SKGO ima u okviru pregovaračke grupe za životnu sredinu u okviru koje učestvuje u procesu pripreme pregovaračke pozicije, gde je veliki broj komentara SKGO usvojen (preko 65%) i uvaženi su načelni stavovi o potrebama na lokalnom nivou, rekla je Golubović.

Na istom panelu su predstavljena iskustva iz Republike Hrvatske i Crne Gore sa zakljuckom da je potrebno što pre uključiti lokalne samouprave i stvoriti partnerstvo sa višim nivoima vlasti, kako u procesu pregovora, tako i u procesu planiranja i privlačenja EU sredstava. Savezi su prisutnima predstavili i Mapu puta za evropske integracije. Konferencija je organizovana u sklopu Projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u BiH", a koji u partnerstvu sprovode Savez općina i gradova Federacije BiH , Savez opština i gradova Republike Srpske, te Savez lokalnih i regionalnih vlasti Švedske, a uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švajcarske.