Vesti

Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa

Ministarstvo kulture i informisanja i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizovali su regionalni okrugli sto pod nazivom „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“. Ova aktivnost realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Na okruglom stolu u Ministarstvu kulture i informisanja bilo je reči o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa, pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, koje su u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice. Bilo je govora i o e-upravi u kontekstu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti kulture, a bila je predstavljena i metodologija izrade planova za digitalizaciju. Cilj okruglog stola bio je i da se, kroz dijalog predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za digitalizaciju kulturnog nasleđa u lokalnoj zajednici. Kroz otvoren međuinstitucionalni dijalog analizirane su postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapirani izazovi, predložena moguća rešenja i definisani zajednički ciljevi i buduće aktivnosti.

Pozdravnu reč imali su Dejan Masliković, pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i informisanja i Maja Knežević Romčević, sekretarka Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport SKGO. Pravni okvir za digitalizaciju kulturnog nasleđa i izradu planova i programa predstavio je Dejan Masliković, pomoćnik ministra MKI, Pravni okvir e-uprave obrazložila je Svetlana Jovanović, viši savetnik u Kabinetu predsednika Vlade, a Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa Natalija Vulikić, informatičar u Muzeju Vojvodine.