Vesti

SKGO pripremila modele sektorskih sporazuma za uspostavljanje međuopštinske saradnje

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u junu 2018. godine, mogućnosti za razvoj međuopštinske saradnje (MOS) unapređene su uspostavljanjem sistemskog normativnog okvira za nju. Smatrajući da MOS može doprineti kako unapređenju usluga lokalne samouprave, tako i uštedama u njihovom sprovođenju, SKGO se godinama zalagala za ovakva zakonska rešenje, a o njima je postigla punu saglasnost s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Puno sprovođenje MOS, koje bi doprinelo ovim ciljevima, zahtevalo je i angažovanje SKGO, koja je, u tesnoj saradnji sa nadležnim republičkim organima, pre svega sa MDULS, preduzela niz aktivnosti u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje MOS.

U prvoj polovini ove godine, SKGO je izradila „Metodološko uputstvo za izradu sporazuma o međuopštinskoj saradnji“, čija je svrha standardizovanje budućih organizacionih oblika MOS, kako bi u punoj meri bili u skladu sa novim odredbama Zakona i kako bi poslužili osnovnim ciljevima MOS. Na osnovu ovog instruktivnog dokumenta, a u cilju podsticanja JLS da pristupe MOS, kao i omogućavanja standardizovanog postupanja u ovoj oblasti, SKGO je sada izradila i niz modela sektorskih sporazuma za uspostavljanje MOS u više oblasti delovanja lokalne samouprave: pravobranilaštvo, lokalni ombudsman, energetski menadžer, vanredne situacije i šest inspekcija (komunalna, drumska, saobraćajna, prosvetna, sportska i turistička).

U ovoj seriji modela naglasak je stavljen na ostvarivanju MOS kroz dva njena modaliteta:

  • ustupanje izvornih poslova između JLS i
  • zajednička služba, organ, ustanova ili organizacija više JLS (i za izvorne i za poverene poslove lokalne samouprave).
  • Modeli izrađeni po drugom modalitetu pokazali su da postoji velika potreba za pojašnjenjem i finansijskih aspekata MOS, a konkretno za izradom modela delova budžeta JLS namenjenih finansiranju ovakvih međuopštinskih pravnih lica, te će SKGO uskoro obezbediti i odgovarajući model budžeta.

Kako bi mogućnosti za MOS, postupak uspostavljanja i pripreme sporazuma o MOS bili na najbolji način predstavljeni i približeni zainteresovanim gradovima i opštinama, SKGO će u narednim mesecima organizovati i regionalne radionice na ove teme.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

SKGO - Metodolosko uputstvo za izradu sporazuma o MOS.pdf

Pravobranilaštvo:

Model sporazuma o MOS - pravobranilastvo - zajednicko.docx

Model sporazuma o MOS - pravobranilastvo - ustupanje poslova.docx

Lokalni ombudsman:

Model sporazuma o MOS - lokalni ombudsman - zajednicki.docx

Model sporazuma o MOS - lokalni ombudsman - ustupanje poslova.docx

Energetski menadžer:

Мodel sporazuma o MOS - energetski menadzer - zajednicka sluzba.docx

Мodel sporazuma o MOS - energetski menadzer - ustupanje poslova.docx

Inspekcije:

Мodel sporazuma o MOS - zajednicka inspekcijska sluzba.docx

Мodel sporazuma o MOS - inspekcija za puteve - ustupanje poslova.docx

Мodel sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - ustupanje poslova.docx

Мodel sporazuma o MOS - komunalna inspekcija - zajednicka sluzba.docx

Мodel sporazuma o MOS - saobracajna inspekcija - ustupanje poslova.docx