Vesti

CARTA-MONITOR - Baza podataka monitoringa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi postavlja standarde za zaštitu prava lokalnih vlasti i obavezuje države koje su je ratifikovale da poštuju mnoštvo principa. Povelja je otvorena za potpisivanje 15. oktobra 1985. godine, stupila je na snagu 1. septembra 1988. godine i ratifikovana je od strane 47 država članica Saveta Evrope.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope obezbeđuje poštovanje principa Povelje putem sistematskog procesa monitoringa i bliskog političkog dijaloga sa vladama. Svakih pet godina Kongres sprovodi opštu ,redovnu monitoring posetu, od države do države (47 zemalja članica Saveta Evrope). 

Izveštaji o primeni odredaba Povelje dostupni su u bazi podataka CARTA-MONITOR. Ovaj onlajn alat omogućava pristup analizama rađenim tokom monitoring misija, članak po članak i paragraf po paragraf. Baza podataka takođe omogućava komparativnu analizu nekoliko odredbi i zemalja, kao i uvid u ratifikacije odredbi, mogućnosti njihove primene i priznavanje principa lokalne samouprave u ustavima ili nacionalnim zakonodavstvima država članica.

Ovde možete preuzeti Brošuru baze podataka CARTA-MONITOR.