Vesti

Grad Šabac formirao Mrežu za inkluziju Roma

Na osnovu inicijative Grada Šapca, Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada i Visoke škole socijalnog rada iz Beograda i 22 predstavnika/ce različitih institucija i organizacija civilnog društva koji direktno i indirektno rade sa Romima, u sredu, 11. decembra 2019. godine potpisan je Protokol o saradnji za inkluziju pripadnika romske zajednice i formirana Mreža za inkluziju Roma (MIR) koja će funkcionisati na teritoriji Grada Šapca. 

Cilj MIR-a je povezivanje i intenziviranje saradnje strana potpisnica, uz objedinjavanje ljudskih i drugih resursa, organizacionih kapaciteta, znanja, iskustava i stručnosti za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih strateškim dokumentima Grada, koja se odnose na inkluziju pripadnika romske zajednice.

Konkretni ciljevi MIR-a su:

  • Izgradnja i funkcionalno osnaživanje MIR-a kao mehanizma horizontalne međusektorske saradnje i partnerstva na nivou Grada;
  • Unapređenje komunikacije, razmena informacija i iskustava u oblasti realizacije konkretnih aktivnosti i projekata od interesa za romsku populaciju;
  • Objedinjavanje institucionalnih kapaciteta i organizacionih veština članova MIR-a za strateško planiranje, samu realizaciju aktivnosti i projekata koji imaju za cilj inkluziju pripadnika romske zajednice;
  • Kreiranje lokalne prakse izgradnje i razvijanja međusektorskog partnerstva uz promociju i vidljivost MIR-a u lokalnoj zajednici, na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu.

Mreža za inkluziju Roma (MIR) je formirana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Šapca za inkluzivne procese - Ključ za inkluziju“, koji realizuje grad Šabac u sklopu  grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija.