Vesti

Pripremljena stručna literatura za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a sprovode Stalna konferencija gradova i opština i Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR), razvili smo Metodologiju za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga zajedno sa Vodičem za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća o izjašnjavanju korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.

Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukom treba da utvrdi procedure za sprovođenje procene zadovoljstva korisnika kvalitetom komunalnih usluga, što, u suštini, predstavlja izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga. Ova odredba zakona uvedena je izmenama i dopunama iz 2016. godine i predstavlja novu obavezu za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga, sprovođenje ispitivanja predstavlja novo iskustvo i za lokalnu samoupravu i komunalna preduzeća, ali i za same građane kao korisnike komunalnih usluga.

Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga. U Metodologiji se mogu pronaći primer upitnika, model odluke za sprovođenje ispitivanja, model izveštaja, kao i razni materijali koji mogu biti od pomoći u procesu sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, radi unapređenja usluga kao i odnosa sa korisnicima.

Metodologija

Vodič