Vesti

Konstituisan Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije SKGO

Prva konstitutivna sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština održana je u Beogradu, 27. oktobra 2020. godine. Zbog epidemiološke situacije, sednica je održana uživo i onlajn putem Zoom aplikacije, a skupom je predsedavao Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas i predsednik Odbora.

Predrag Rojević, predsednik opštine Vrbas pozdravio je prisutne zajedno sa generalnim sekretarom SKGO Đorđem Staničićem. Nakon uvodnog obraćanja, Đorđe Staničić predstavio je ključne oblasti delovanja SKGO kao i strukturu organizacije.

U nastavku sednice Odbora, jednoglasno je usvojen dnevni red i Poslovnik o radu Odbora, a za zamenicu predsednika Odbora izabrana je Vesna Đurić, predsednica opštine Bajina Bašta.

Ljubinka Kaluđerović, sekretarka Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije u prethodnom sazivu, predstavila je ključne rezultate rada Odbora u prethodnom mandatu. Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO, ukazao je na ključne tačke od važnosti za oblast životne sredine iz Inicijative za izmenu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja je usvojena na sednici Predsedništva održanoj 15. oktobra 2020. godine.

Članovi Odbora su jednoglasno usvojili Smernice za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti. Klara Danilović, šefica Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje SKGO naglasila je važnost lokalnih planova održive urbane mobilnosti kao strateških dokumenata na lokalnom nivou koji imaju za cilj da zadovolje potrebe za kretanjem ljudi i poslovnih subjekata u gradskim naseljima i njihovom okruženju, radi unapređenja kvaliteta života. Jedna od aktivnosti Smernica je i osnivanje ekspertske radne grupe za urbanu mobilnost, sa predstavnicima iz Odbora za urbanizam, kao i jednog predstavnika iz Odbora za ŽSiVS, ovom prilikom jednoglasno je usvojen predlog da Ivan Parezanović, pomoćnik gradonačelnice Kruševca za ekologiju bude izabran ispred Odbora za životnu sredine.

Jana Pavlović, sekretarka Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije predstavila je Metodologiju za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnim uslugama, koji je pripremljen u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU - Druga faza“. Na sednici je predstavljeno Ispitivanje kapaciteta JLS u pogledu stvaranja uslova za prelazak na cirkularnu ekonomiju, Miodrag Gluščević je predstavio rezultate analize i istakao da JLS razumeju koncept cirkularne ekonomije (CE), i da smatraju da ovaj koncept može najviše da se primeni u oblasti upravljanja otpadom sa naglaskom na ambalažni otpad.

Posebna pažnja posvećena je strateškim pravcima delovanja SKGO u oblasti životne sredine i vanrednih situacija. Nakon prezentacije, članovi su kandidovali teme za naredni period koje zahtevaju posebnu pažnju Odboraa, a predložene teme su vazduh, finansiranje zaštite životne sredine, primarna selekcija otpada i upravljanje otpadnim vodama.