Vesti

Akreditovana obuka „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu, akreditovanu obuku „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave".

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Obuka ima za cilj ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu, obuhvaćen je ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.

Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.

Učesnicima su na raspolaganju četiri termina:

Sadržaj obuke biće istovetan u svakom od navedena četiri termina, a broj učesnika po terminu ograničen je na 70. Učesnik se može prijaviti za samo jedan, željeni termin putem linka navedenog uz odgovarajući datum.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA vebinar - UPRAVLJANJE NORMATIVNIM PROCESIMA (1).docx