Vesti

Značaj lokalne politike zapošljavanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su u 19. i 20. novembra 2020. godine, održali dva regionalna onlajn sastanka na temu „Lokalna politika zapošljavanja – značaj, okvir i akteri ˮ.

Na sastancima su učestvovali predstavnici 12 jedinica lokalne samouprave koje u prethodnom periodu nisu izrađivale ili realizovale lokalne akcione planove zapošljavanja (LAPZ), a predstavljen je koncept i značaj lokalne politike zapošljavanja, lokalnih saveta za zapošljavanje i lokalnog akcionog plana zapošljavanja, i sl. Takođe, prezentovane su lične karte pripremljene za svaku od jedinica lokalne samouprave koje sadrže analizu podataka, odnosno izvore podataka za sagledavanje stanja na lokalnom tržištu rada. Pored toga, na sastanku je predstavljena i politika zapošljavanja na nacionalnom nivou i izrada novog strateškog okvira politike zapošljavanja za period 2021. – 2026. godine.

Učesnici su jasno pokazali interesovanje za planskim pristupom, odnosno izradom LAPZ kao instrumenta za planiranje i realizaciju mera usmerenih na unapređenje lokalnog tržišta rada, a na osnovu sagledavanja stanja na lokalnom tržištu rada i analize statističkih podataka. Najviše diskusije otvorila su pitanja koja se odnose na usaglašavanje lokalnog akcionog plana sa Zakonom o planskom sistemu, o potrebi organizovanja javne rasprave pre usvajanja dokumenta, kao i predloženi rok realizacije LAPZ. Odgovor koji dolazi iz resornog Ministarstva je predlog da lokalni planovi prate nacionalne, u ovom slučaju NAPZ koji će se izrađivati za 2021-2023, pa je trogodišnji okvir LAPZ preporučen, ne samo radi praćenja dinamike nacionalnog dokumenta, već i radi kvalitetnije ocene efekata realizovanih mera.

SKGO i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dalje ostaju adresa za sva buduća pitanja koja dolaze sa lokalnog nivoa a tiču se lokalne politike zapošljavanja i mera koja se odnose na unapređenje stanja na tržištu rada.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza ˮ, koji podržava Vlada Švajcarske.

Prirucnik za izradu lokalnog akcionog plana zaposljavanja.pdf

Politika zaposljavanja na nacionalnom nivou.pptx

Znacaj i akteri lokalne politike zaposljavanja.pptx

Lokalni akcioni plan zaposljavanja.pptx