Vesti

Međunarodna konferencija „Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Evropi i Srbiji“


Međunarodna e-konferencija „Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Evropi i Srbiji“ održana je 21. aprila 2021. godine, preko platforme ZOOM. Ovu konferenciju SKGO je organizovala u saradnji i uz podršku Misije OEBS u Republici Srbiji.

Ovaj događaj okupio je više od 150 funkcionera lokalne samouprave kojima su se u uvodnom delu skupa obratili Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS u Republici Srbiji, Jelena Drenjanin, predsednica Komiteta za uprava Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i odbornicu opštine Huding u Švedskoj i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Saša Mogić: Ministarstvo poziva lokalne samouprave da usvoje Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ovoj temi pridaje veliki značaj, jer bez etike i integriteta nema ni vladavine prava, niti punog sprovođenja lokalne samouprave. Ministarstvo je nosilac izrade dva veoma značajna dokumenta – Strategije reforme javne uprave za period 2021-2030. i Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji, u kojima etika i integritet nosilaca javnih funkcija zauzimaju veoma važno i noseće mesto“ – reči su kojima je pomoćnik ministra otvorio e-konferenciju.  

Prema rečima g. Mogića, strateško opredeljenje ministarstva je jačanje transparentnosti i integritet javne uprave i unapređenje etičkih standarda i službenika i funkcinera.

Pozdravljajući usvajanje Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave od strane Skupštine SKGO, g. Mogić je u ime Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pozvao sve gradove, opštine i gradske opštine da ga usvoje.

Jan Bratu: Integritet i odgovornost lokalnih zvaničnika jača poverenje javnosti u lokalnu samoupravu

„Javna odgovornost jedan je od osnovnih principa na koji su se obavezale sve države učesnice OEBS-a. OEBS-ove obaveze navode da je, pored izgradnje demokratskih institucija, od ključne važnosti osigurati da se pojedinci koji rade u javnom životu pridržavaju određenih profesionalnih i etičkih standarda“ – rekao je ambasador Bratu, šef Misije OEBS u Srbiji.

Prema rečima ambasadora Bratua, pridržavanje etičkog kodeksa u vladi i javnom životu osigurava služenje javnom interesu. Takođe, integritet i odgovornost nosilaca javnih funkcija pomaže u jačanju poverenja zajednice.

Misija OEBS u Republici Srbiji je dugogodišnji i pouzdan partner SKGO u promociji i primeni etičkih standarda za lokalne zvaničnike, i uz njihovu podršku izrađen je novi tekst Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, Vodič za primenu Etičkog kodeksa, kao i posteri sa tekstom Etičkog kodeksa. S tim u vezi, g. Bratu je istakao da je Misija spremna da nastavi da podržava promociju i primenu ovog važnog alata za unapređenje odgovornosti i etike na lokalnom nivou i pozvao JLS da usvoje Kodeks.

„Uveren sam da će svaki lokalni zvaničnik prepoznati značaj i vrednost Kodeksa i čvrsto će se pridržavati njegovih principa, imajući u vidu javni interes, interes vaše lokalne vlasti i dobrobit svih građana“ – istakao je šef Misije OEBS u Republici Srbiji.

Jelena Drenjanin: Integritet lokalnih zvaničnika je presudan za dobru upravu na lokalnom nivou

„Lokalni zvaničnici služe lokalnoj zajednici i u svom delovanju su okrenuti građanima. Njihova odgovornost i integritet ima direktan uticaj na jačanje poverenja građana u lokalnu samoupravu“ – rekla je predsednica Komiteta za upravu, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti i Savet Evrope konstantno promovišu javnu etiku i sprečavanje korupcije na lokalnom i regionalnom nivou. Digitalizacija i veće poveravanje javnih usluga doveli su do toga da je Kongres 2018. godine usvojio novi Evropski kodeks ponašanja za sve osobe uključene u lokalno i regionalno upravljanje, kojim je revidiran Kodeks iz 1999. Godine – istakla je predsednica Komiteta za upravu. Prema njenim rečima, novi Evropski Kodeks sadrži izričitu politiku integriteta za odgovornost, transparentnost, nepristrasnost, nediskriminaciju, pravo na porodicu, sprečavanje stvarnog i očiglednog sukoba interesa, ali isto tako pruža smernice koje se odnose na postupak javnih nabavki, prestanak radnog odnosa i zaštitu ličnih podataka.

Evropski kodeks ponašanja za sve osobe uključene u lokalno i regionalno upravljanje sadrži set standarda i principa ponašanja  lokalnih zvaničnika i da je to važan alat koji doprinosi integritetu, ali i politici sprečavanja korupcije“ – rekla je g-đa Drenjanin.

„Na usvajanje Kodeksa se gleda kao na posvećenost, pouzdan i odgovoran odnos sa javnošću, koji promoviše visoke standarde integriteta, otvorenosti i transparentnosti među lokalnim i regionalnim kreatorima politike“ – rekla je predsednica Komiteta za upravu Kongresa lokalnih regionalnih vlasti Saveta Evrope i odbornica opštine Huding u Švedskoj.

Đorđe Staničić: Etički kodeks je akt samoobavezivanja nosilaca lokalne vlasti

„Ovo je tema kojoj Stalna konferencija pridaje veliku važnost i posvećuje veliku pažnju. Još 2004. godine, pre 17 godina, izradili smo Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave koji su usvojile sve naše članice, a prateći razvoj u ovoj oblasti odlučeno je da se izradi novi Kodeks“ – rekao je generalni sekretar. 

Govoreći o značaju Kodeksa, generalni sekretar SKGO je istakao da ovaj dokument predstavlja akt samoobavezivanja nosilaca lokalne vlasti i da pokazuje svest o odgovornosti prema građanima, ka i da sadrži načela bez sankcija u pravom smislu reči, čime se obezbeđuje zakonitost u radu i uspostavljanje poverenja.

Generalni sekretar SKGO je pozvao lokalne samouprave da usvoje Etički kodeks i posebno ukazao da „osim usvajanja samog Kodeksa, veoma je bitno da se formiraju i radna tela za praćenje njegove primene. Rad radnih tela se, između ostalog, zasniva na jačanju regulatornog značaja Kodeksa, dizanju svesti lokalnih funkcionera i građana i poboljšanju transparentnosti, odgovornosti i poverenja u dobro upravljanje na lokalnom nivou“. 

U okviru drugog dela skupa, govorili su Novak Gajić, šef Odeljenja za politički sistem lokalne samouprave, dr Milica Joković, sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Maja Stojanović Kerić, šef Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave, autori Vodiča za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, koji su predstavili 12 načela Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, kao i podršku koju SKGO pruža svojim članicama u usvajanju i primeni Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.