Vesti

Objavljen nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i  državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne  samouprave, doneo je Zaključak kojim je odobreno sprovođenje javne  rasprave o Nacrtu zakona  o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom  pristupu informacijama od javnog značaja i utvrđen Program javne  rasprave koja se sprovodila u periodu od 27. maja do 16. juna 2021.  godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nakon analize  primedbi, predloga i sugestija primljenih tokom javne rasprave utvrdilo  revidirani tekst Nacrta zakona radi slanja na mišljenje nadležnim  državnim organima u skladu sa Poslovnikom Vlade.

Više na - http://mduls.gov.rs/obavestenja/ministarstvo-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave-objavljuje-nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-slobodnom-pristupu-informacijama-od-javnog-znacaja-nakon-sprovedene-javne-rasprave/?script=lat