Vesti

Deveta sednica Predsedništva SKGO

Deveta sednica Predsedništva SKGO biće održana u ponedeljak, 29. novembra 2021. godine,  u sedištu SKGO, 8. sprat, Beograd, Makedonska 22,  sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Osme sednice Predsedništva SKGO

2. Izveštaj generalnog sekretara o radu SKGO – pregled najvažnijih aktivnosti

3. Nacrt Programa i Dnevnog reda 49. skupštine SKGO

  • Nacrt Programa i Dnevnog reda 49. skupštine SKGO
  • Predlozi odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na 49. skupštini SKGO
  • Zapisnik 48. skupštine SKGO
  • Godišnji izveštaj o radu SKGO za 2021. godinu
  • Odluka o donošenju Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godine
  • Odluka o razrešenju i imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje – generalnog sekretara SKGO
  • Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SKGO za 2020. godinu i prvih 10 meseci 2021. godine

4. Informacija o kandidaturama za članove Predsedništva SKGO, predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora, predsednika Nadzornog odbora i predsednike odbora SKGO i Predlog odluke o načinu glasanja za izbor organa SKGO na 49. skupštini SKGO

5. Pitanja i predlozi

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je sekretar Predsedništva SKGO Maja Stojanović Kerić (maja.stojanovic@skgo.org, 011/735-7935).