Vesti

Realizovan Paket podrške za sprovođenje procesa kapitalnog budžetiranja u Bačkom Petrovcu

Opština Bački Petrovac je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske uspešno realizovala Paket podrške za sprovođenje procesa kapitalnog budžetiranja. Podrška je pružena u periodu od avgusta 2021. do juna 2022. godine i to u formi testiranja/pilotiranja pristupa za podršku JLS u sprovođenju kapitalnog planiranja i budžetiranja polazeći od važećih propisa i dobrih praksi. 

Prva faza paketa podrške obuhvatala je aktivnosti na uspostavljanju organizacionog i koordinacionog okvira u okviru lokalne uprave, ali i analizu postojećeg procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih investicija u Bačkom Petrovcu. U nastavku aktivnosti, polazeći od formata i obrazaca zadatih Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima, prilagođeni su i usaglašeni alati za predlaganje kapitalnih projekata od strane korisnika budžeta i okvir za rangiranje od strane Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac. Pripremljen je trogodišnji pregled kapitalnih projekata za period 2022 – 2024. godina, a kroz paket podrške sprovedene su i aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta za praćenje implementacije kapitalnih projekata, izveštavanje o sprovođenju i vrednovanje kapitalnih projekata. Na kraju, na osnovu iskazanih potreba i sprovedenih aktivnosti kroz Paket podrške, opštini Bački Petrovac su dostavljene preporuke za unapređenje procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata tokom narednih budžetskih ciklusa.

Tokom realizacije paketa podrške ostvarena je izuzetna saradnja sa predstavnicima opštine Bački Petrovac kroz širok proces koji je uključio indirektne i direktne korisnike budžeta, kao i predstavnike rukovodstva ove lokalne samouprave.

Paket podrške predstavlja oblik direktne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama koji je SKGO razvila u prethodnom periodu, a koji je usmeren na unapređenje interne organizacije i konkretnih procedura, odnosno unapređenje postojećih ili uvođenje novih poslovnih procesa, funkcija ili administrativnih postupaka u skladu sa zakonodavnim okvirom i najboljim praksama. Pored pružanja podrške konkretnoj JLS da unapredi svoje kapacitete, svrha pilotiranja paketa jeste i dodatno unapređenje sadržaja paketa u skladu sa potrebama gradova i opština koje su utvrđene kroz sprovođenje konkretnog paketa u praksi, a kako bi SKGO ovaj vid podrške stavila na raspolaganje svim zainteresovanim članicama.