Vesti

Deveta sednica Odbora za zaštitu životne sredine


Deveta sednica Odbora za zaštitu životne sredineodržana je u Bojniku 5. jula 2007. godine. Sednici su, pored članova Odbora prisustvovale državni sekretar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije, mr Nebojša Redžić, rukovodilac grupe za integralni katastar zagaživača Agencije za zaštitu životne sredine, predsednik ORKA, organizacije za poštovanje i brigu o životinjama, predstavnice LEAP tima opštine Smederavo, menadžerka sajma ''ECOFAIR''


Opština Bojnik deli sudbinu većine nerazvijenih opština srpskog juga, ali i nadu da će, naročito nakon usvajanja novog Ustava i proklamovanja uravnoteženijeg regionalnog razvoja i ova opština dobiti više konkretne pomoći za ubrzani razvoj, rekao je na početku sastanka predsednik opštine Bojnik .


Predstavljanje novog Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije


Opredeljenje nove Vlade Republike Srbije da i u oblasti zaštite životne sredine intenzivira procese kojidoprinose sprovođenju Nacionalne strategije za pristupanje EU i integraciji naše zemlje u evropske tokove, najbolje se ogleda u ponovnom uspostavljanju Ministarstva za zaštitu životne sredine.


Državni sekretar ovog ministasrstva, dr Miladin Avramov, je na poziv SKGO, prisustvovao sastanku Odbora i predstaviо Ministarstvo, kako u organizacionom, tako i u programskom delu.


Rad Ministarstva je organizovan u šest sektora:

 • Sektor za zajedničke poslove i finansije,


 • Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa,


 • Sektor za planiranje i upravljanje,


 • Sektor za zaštitu prirodnih retkosti,


 • Sektor za upravljanje zagađivačima,


 • Sektor za kontrolu i nadzor nad zagađivačima.


Očekuje se da će organizacija Ministarstva po sektorima, kojima rukovode pomoćnici ministra, doprineti efikasnom sprovođenju najvažnijih zadataka koji se odnose na:

 1. Zakonodavnu aktivnost, koja podrazumeva paralelno usvajanje zakonskih i podzakonskih akata, koji su neophodni da bi se obezbedila uspešna primena zakonske regulative.


 2. Crne tačke Srbije – koje su prepoznate kako u ekološkom, tako i u ekonomskom smislu i među kojima se posebno ističu Bor, Pančevo i Veliki Bački kanal. Neophodno je omogućiti formiranje stručnih timova koji će imati poseban zadatak da efikasno rade na tome da se stručno nadziru mere koje se sprovode u pomenutim srediname, da se obezbede mehanizmi finansiranja za rešavanje problema zagađenja u ovim sredinama, ali i da se postigne politička spremnost na centralnom i lokalnom nivou za zajedničko rešavanje problema.


 3. Intenziviranje rada inspekcijske službe – pre svega u cilju sprečavanja emisija u životnu sredinu, što podrazumeva pooštravanje kontrole i povećanje kazni. Na žalost, preduzimanje nekih ''drakonskih'' mera nije još uvek moguće, jer je to povezano sa nekim drugim problemima u ekonomskoj i pravnoj sferi. Iz tog razloga se veći akcenat stavlja na podsticajne mere, pre svega za sve privrednike koji žele da uvedu nove, čiste tehnologije i više koriste energiju iz obnovljivih izvora.


 4. Poseban akcenat je stavljen na aktuelne probleme sa kojima se Ministarsvo sreće na samom početku, od kojih najveći izazov predstavlja organizacija Ministarske konferencije ''Životna sredina za Evropu''. To je ogroman organizacioni posao koji malo kasni i koji zahteva da se do oktobra ulože ogromni napori kako bi sve prošlo u najboljem redu i kako bi naša zemlja nakon ove konferencije bila prepoznata kao lider i koordinator svih aktivnosti u regionu.


 5. Pored toga, mnoštvo problema proizilazi iz preklapanja nadležnosti sa nekim drugim ministarstvima, koje se posebno odnosi na problem u oblasti zaštite voda, jer ekološka inspekcija u ovoj oblasti i ne može samostalno da reaguje bez vodoprivredne inspekcije.


 6. Potpuna javnost rada je ono što se posebno želi naglasiti u radu novog Ministarstva.Ovom prilikom su članovi Odbora svojom diskusijom istakli niz problema sa kojima su suočeni u svkodnevnom radu, a koji priozilaze iz nedovoljno razrađenih zakonskih propisa (opštine nisu dovoljno spremne za sprovođenje Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, odnosno za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom), ali i nedovoljnih kapaciteta u opštinama za sprovođenje svih aktivnosti, što često uzrokuje sukob nadležnosti u radu opštinskih inspektora za zaštitu životne sredine. Sa druge strane, neke opštine nemaju dovoljno posla da bi posebno zaposlile izvršioce za procenu uticaja i stratešku procenu uticaja, pa od Ministarstva očekuju podsticaj i podršku za udruživanje više opština u sprovođenju aktivnosti iz ove oblasti.


Državnom sekretaru je preneta spremnost predstavnika lokalnih vlasti da se ostvari još bolja saradnja, naročito preko ovog Odbora SKGO, od faze pripreme zkonskih propisa, preko neophodnih edukacija do njihovog sprovođenja, kako bi svi na adekvatan način doprineli unapređenju životne sredine.


II Integralni katastar zagađivača


Rukovodilac grupe za integralni katastar zagaživača Agencije za zaštitu životne sredine je za članove Odbora pripremio prezentaciju svih dosada preduzetih aktivnosti na izradi Integralnog katastra zagađivača. Ono što je posebno istaknuto je da se radi uspostavljanja Integralnog katastra zagađivača donosi novi Pravilnik o integralnom katastru zagađivača, koji se očekuje u narednih 2-3 nedelje i kojim će biti propisano 12 formulara na osnovu kojih treba da se sistematizuju informacije i podaci o zagađivačima medijuma životne sredine, a koji se odnose na lokaciju, proizvodne procese, karakteristike zagađenja, materijalne bilanse ulaza i izlaza sirovina, poluproizvoda i proizvoda, postrojenjima za prečišćavanje i tokovima otpada i zagađujućih materija, kao i mestu njihovog ispuštanja, tretmana i odlaganja.


S obzirom na to da se na Odboru često govori o upravljanju otpadom, kao velikom problemu u jedinicama lokalne samouprave, predstavljen je i Infornacioni sistem upravljanja komunalnim otpadom koji se, kao sastavni deo integralnog informacionog sistema zaštite životne sredine, formira u Agenciji. Tokom 2005. i 2006. godine, realizovana su tri projekta vezana za komunalni otpad:

· Katastar odlagališta otpada u Republici Srbiji
· Uspostavljanje katastra divljih i starih deponija Republike Srbije
· Prikupljanje otpada u lokalnoj zajednici


III Inicijativa za izradu Nacionalne strategije za rešavanje problema napuštenih životinja u Republici Srbiji


Predsednik Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ''ORCA'' je sadržajnom prezentacijomi adekvatnim propagandnim materijalom članovima Odbora obrazložio inicijativu da se u najskorije vreme pripremi Nacionalna strategija rešavanja problema napuštenih životinja u Republici Srbiji, kojom bi se uspostavio human i efikasan način rešavanja problema u vezi sa postojanjem napuštenih životinja. Najvljeno je usvajanje Zakona i dobrobiti životinja, koje se očekuje za novembar 2007. godine i kojim treba da propišu efektivne preventivne mere i postupci sa napuštenim životinjama.IV LEAP opštine Smederevo – primer dobre komunikacije sa stanovništvom


Opština Smederevo je još jedna od opština koja je usvojila LEAP, ali je odmah nakon usvajanja krenula sa planiranim aktivnostima kojima se taj dokument čini dostupnijim i prihvatljivijim svim građanima Smederevske opštine. O tome kako je napravljen prvi korak, kakvi su bili rezultati edukativno-informativne izložbe koja ja organizovana u galeriji savremene umetnosti u centru Smedereva, govorile su predstavnice LEAP tima opštine Smederavo. Svoje izlaganje posebno su ilustrovale neobičnim dvostranim razglednicama, pozdravima iz Smedereva, koje su sve imale svoju lepu i mnogo manje lepu poruku, a koje su sve snimljene u toku izrade LEAPA. Članovi Odbora su takođe dobili i separat LEAP-a Smedereva, koji sadrži najvažnije podatke o stanju životne sredine kao i poziv građanima da ovaj dokument postane ''...deo svakodnevice svakog građanina naše opštine i strateški dokument privrede i politike.''


V 4. međunarodni sajam zaštite životne sredine – ECOFAIR-najava,


4. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – ECOFAIR ove godine se održava 12-14. septembra 2007. godine na Beogradskom sajmu. Menadžerka ovog sajma iskoristila je i ovu priliku da posebno pozove opštine da ove godine učestvuju i kao izlagači, jer je sve više onih koje ostvaruju dobre rezultate u ovoj oblasti i imaju šta da pokažu posetiocima sajma.


Predloženo je da se opštine koje su usvojile LEAP-e okupe na jednoj posebnoj sesiji, da ostalim učesnicima sajma i široj sajamskoj publici prezentiraju aktivnosti koje su tim dokumentima planirane, šta su do sada uspeli da realizuju i koji izazovi još stoje pred njima. Gospođa Živulj je ostavila dosta otvorenu mogućnost da se opštinama ponude posebni uslovi za učešće na ovom specijalizovanom sajmu, što bi naročito gradovi i opštine, članice ovog Odbora trebalo da iskoriste.Potpun izveštaj sa sednice