Vesti

PRVA SEDNICA ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U NOVOM SAZIVU

Prva, konstitutivna sednica Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština u novom sazivu, održana je 01. marta 2004. godine u Beogradu. Na ovoj, Konstitutivnoj sednici, kojoj je predsedavao Krsta Kalčić, predsednik opštine Bor i predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, usvojen Poslovnik o radu Odbora, izabran je potpredsednik Odbora, Zoran Matović, član IO SO Kragujevac i predložen je Program rada Odbora.

Na sednici Odbora posebna tačka dnevnog reda bila je posvećena prezentaciji projekta YUGOLEX od strane vođe projekta Dr. Slavka Bogdanovića.

Sa posebnom pažnjom članovi Odbora su učestvovali u prezentaciji LEAPa (Lokalnog ekološkog akcionog plana) Pančeva, jer je ovaj dokument urađen potpuno u skladu sa metodologijom za izradu LEAPa i uz punu podršku SO Pančevo.

U skladu sa postojećom dobrom praksom saradnje sa centralnim vlastima, za naredni period je planirano uspostavljanje veze sa novim nadležnim ministarstvima, kako bi se zastupali interesi lokalne samouprave.

Sledeća sednica Odbora planirana je za april.

Članovi Odbora su prihvatili predlog da se sledeće sednice Odbora organizuju u nekim opštinama koje su članovi Odbora, pa je dogovoreno da opštine dostave konkretne predloge Sekretarijatu SKGO.