Vesti

SARADNJA SKGO I NORVEŠKE ASOCIJACIJE LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI (KS) NA PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA ZA SRBIJU 2004-2006

Kao nastavak dobre saradnje Asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Stalne konferencije gradova i opština, započete u proleće ove godine, nastavljen je rad na pripremi projekta saradnje dveju asocijacija u obasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Nakon prve posete delegacije SKGO norveškoj KS i kraće pauze tokom letnjih meseci, nastavljeni su razgovori radi jasnijeg definisanja potreba gradova i opština u Srbiji na ovom polju.

U toku oktobra, delegacija iz Norveške (gospodin Ole Jørgen Grann, viši savetnik KS, gospodin Rolf Petter Heidenstrøm, savetnik za ekologiju opštine Fredrikstad, gospodin Lars Wang, savetnik za održivi razvoj, Novus Vita AS) je posetila našu organizaciju kako bi se upoznala sa potrebama opština i pomogla stručnim savetima da predlog projekta bude prezentiran na pravi način pred Ministarstvom inostranih poslova Norveške, koje treba finansijski da podrži njegovu realizaciju.

Program, koji će trajati tri godine, ima za osnovni cilj poboljšanje uslova života u opštinama. Radi ostvarivanja ovog cilja neophodno je ojačati kako lokalne vlasti, tako i SKGO kao njihovu asocijaciju, kako bi se uspešnije suočavali sa ozbiljnim izazovima koji se u tom pogledu pred njih postavljaju.

Tokom posete delegacije iz Norveške opštinama Pančevo i Bor, koje po mnogo čemu predstavljaju "crne tačke" kako Srbije tako i Evrope, došlo se do zaključka da je korisno organizovati mrežno povezivanje opština sa sličnom problematikom, kako bi one same bile u mogućnosti da u okviru svoje mreže razmenjuju iskustva i da uz podršku SKGO svoje probleme aktivno rešavaju i na nacionalnom nivou, pre svega intenzivnijom saradnjom sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

Nakon detaljne analize potrebe same SKGO radi ostvarivanja ovih ciljeva utvrđena je potreba stvaranja tima stručnjaka kako u samom sedištu SKGO u Beogradu, tako i na nivou opština, čime bi se omogućila aktivnija saradnja i stručna podrška opštinama u definisanju prioriteta, pravilnom pisanju predloga projekata kao i u saradnji sa donatorima i investitorima na nacionalnom, interregionalnom i međunarodnom nivou.

U okviru trogodišnjeg projekta predviđena je i realizacija nekoliko pilot projekata, kako za urbane, tako i za seoske sredine. Radi neophodnosti uključivanja naše zemlje u lokalne inicijative u Evropi i u svetu, predviđena je i podrška Stalnoj konferenciji u učešću u međunarodnim institucijama koje se bave problematikom zaštite životne sredine i održivog razvoja, što će doprineti i povezivanju novoformiranih grupacija opština sa grupacijama opština sa sličnom problematikom u celom svetu.

Prilikom boravka delegacije KS u Srbiji, projekat saradnje je predstavljen i podržan od strane ambasadora Norveške u Srbiji i Crnoj Gori, gospodina Hans Ola Urstada i ambasadora Srbije i Crne Gore u Norveškoj, gospođe Vide Ognjenović, kao i ministra za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, gospođe Anđelke Mihajlov.

Nakon zvanične podrške Predsedništva SKGO i Skupštine, projekat bi trebalo da dobije finansijsku podršku početkom sledeće godine, kada će Ministarstvo inostranih poslova Norveške i zvanično potvrditi mogućnost njegove realizacije.► NORVEŠKA SRBIJI: PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI (2004-2006) ◄


I - UVOD:

Saradnja između KS i SKGO na Programu zaštite životne sredine i održivog razvoja u gradovima i opštinama Srbije rezutat je podrške koju srpskim lokalnim vlastima pružaju norveška Vlada, norveške nevladine organizacije, opštine i građani.

Saradnja je započeta na obostranu inicijativu KS i SKGO, kao rezultat uverenja da se ovom saradnjom može suštinski pomoći poboljšanju uslova života u gradovima i opštinama Srbije i istovremeno doprineti tradicionalnom prijateljstvu između dva naroda.

Promene na političkoj sceni u Srbiji krajem 2000 inicirale su proces demokratizacije i decentralizacije i stvorile političku klimu pogodnu za brži razvoj lokalne vlasti. Time su otvorene mnoge mogućnosti ,ali i izazovi lokalnim vlastima, koje ne poseduju uvek neophodne kapacitete za sučeljavanje sa takvim problemima.

Ovi izazovi su vrlo uočljivi u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, jer su mnogi problemi i porast siromaštva uzrokovali brza rešenja koja nisu uzimala u obzir zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Time su stvoreni novi problemi sa kojima se lokalna vlast mora suočiti.

U isto vreme centralna vlast je veoma aktivna u usvajanju novih zakona kako bi se pomoglo rešavanju ovih problema, ali učešće lokalnih vlasti u donošenju novih zakona se mora suštinski poboljšati kako bi u potpunosti odražavala stvarne potrebe stanovništva.

Sa obzirom na ulogu nacionalnih udruženja, kao što su KS i SKGO, da predstavlja interese opština ispred centralne vlasti, kao i pružanje različitih usluga i saveta lokalnim vlastima, saradnja dve organizacije je prepoznata kao odličan model prenošenja pozitivnih iskustava i prakse iz Norveške Srbiji, kao i norveške i međunarodne ekspertize, koja je na raspolaganju Asocijaciji lokalnih i regionalnih vlasti Norveške.

Neophodno je naglasiti da se obe strane nadaju uspešnoj realizaciji programa kao i učešću mnogih opštinskih predstavika i stanovnika koji će doprineti daljem jačanju veze između dva naroda.


II - Ciljevi programa i očekivani rezultati:

Osnovni cilje programa je doprinos boljim uslovima života u Srbiji, koji će se postići poboljšanjem uslovima u oblasti zaštie životne sredine i razvojem po principu održivog razvoja, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, radi definisanja politike održivosti u daljem razvoju gradova i opština Srbije.

Radi postizanja ovog cilja neophodno je ojačati SKGO, kao nacionalnu asocijaciju lokalnih i regionalnih vlasti, kako bi se obezbedila adekvatnu podrška članovima i kompetentno predstavljali interesi opština ispred centralne vlasti naročito u procesu donošenja zakona.

Shodno tome očekivani rezultati programa su: poboljšanje stručnosti SKGO u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kako bi se obezbedila stručna i konsultantska pomoć članovima, kako bi članovi bili u mogućnosti da učestvuju u raspravama na centralnom nivou i da utiču na legislativu. U isto vreme program treba da podrži učestvovanje SKGO u međunarodnim aktivnostima u ovoj oblasti, kako bi se održao nivo ekspertize i kada program bude završen. Isto se kao rezultat ovih aktivnosti očekuje i stvaranje i razvijanje baze podataka SKGO, kako bi iformacije bile dostupne svim zainteresovanim stranama. Postizanjem ovih rezultata postići će se i da SKGO bude fokusna organizacija, kao kompetentna organizaciija u navedenoj oblasti .

Rezultati programa očekuju niz aktivnosti na podršci opštinama koje se odnose na jačanje kapaciteta kao i raznih drugih posebnih usluga i saveta. Program podrazumeva i aktivnosti na identifikovanju grupa opština sa specifičnim problemima ili razvojnim ciljevima kako bi se razvile mreže ovakvih opština i obezbedila pomoć u nalaženju modelnih rešenja za svaku grupu posebno.


III - Metodologija

Uspeh programa je jedino moguć ukoliko SKGO može podržati i učestvovati u implementaciji koju sprovode opštinske vlasti. Stoga je neophodna legitimna podrška svih programskih aktivnosti - angažovanjem političih struktura SKGO (Odbora za zaštitu životne sredine, Odbora za lokalni ekonomski razvoja, Odbora za energetsku efikasnost, Odbora za urbano planiranje) a naročito usvajanjem od strane Predsedništva i Skupštine SKGO.

Odbori SKGO, sastavljeni od predstavnika opština (gradonačelnici ili drugi) učestvovaće u programu shodo planu aktivnosti programa. Da bi se postigle kontinuirane aktivnosti kao i da bi se učestvovalo u radu Nacionalnog komiteta za održivi razvoj (gde je SKGO formalni predstavnik), obrazovaće se specijalni Međuodbor za održivi razvoj SKGO sa predstavnicima svih relevantnih odbora.

Važan preduslov je i obezbeđivanje ekspertize u SKGO, kako nacionalne tako i međunarodne, koristeći većpostojeću ekspertsku mrežu KS.
Radi obezbeđivanja pravilne podrške članstvu neohodna je pravilna organizacija aktivnosti kao organizovanje sastanaka i korišćenje postojećih sredstava kao što su web-site, časopis, brošure, novine, priručnici itd. Korišćenjem mreže lokalnih vlasti jugoistočne Evrope ( NALAS ) kao sredstva za prenos i razmenu informacija i znanja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u celom regionu.


IV - Plan programa i aktivnosti za prvu godinu 2004

1. Formiranje tima u okviru SKGO, koji se sastoji od projekt menadžera, dva eksperta - jednog za ekologiju i jednog za pravna pitanja, i asistenta (radi poslova prevođenja, održavanja baze podataka i pomoći timu) je preduslov za iniciranje ekspertize u okviru SKGO.
2. Radi koordinacije aktivnosti programa sa drugim aktivnostima SKGO, direktne saradnje sa Nacionalnim komitetom za održivi razvoj, kao i odgovarajuće raspodele informacija Međuodbor za održivi razvoj SKGO će biti formiran na početku 2004. Predstavnici KS će učestvovati u radu ovog odbora.

3. Početna analiza stanja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u Srbiji je predviđena kao bazni korak u određivanju daljih aktivnosti u jačanju kapaciteta opština i učestvovanja KS u aktivnostima SKGO u svim programskim aktivnostima. Za ovo su neophodne pomoć eksperata, namenski sastanci, posete opštinama, ministarstvima itd. Početna analiza stanja se planira u dve faze, radi obezbeđenja pravilnog pristupa i verifikacije postignuth rezultata. Ova analiza će pomoći i identifikovanju ciljnih grupa kao baze za kasnije aktivnosti na formiranju namenskih mreža opština i obezbeđivanje modelnih rešenja.
Kao rezultat će se izraditi inicijalni Akcioni plan koji će sadržati konkretne aktivnosti.

4. Uspostavljanje mehanizama i izrada Strategije za formulaciju politike i predstavljanja interesa lokalnih vlasti naspram centralne vlasti, kao iuslova pod kojim se utiče na donošenje novih zakona i propisa. Za ovo je neophodna ekspertska pomoć i politička verifikacija Strategije radi aktivnosti u ovoj oblasti će se postići odlukom Predsedništva i Generalne skupštine SKGO.

5. Nacionalni akcioni plan u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvooja će biti rezultat svih navedenih aktivnosti. Za ovo je neophodna i internacionalna ekspertiza radi usklađivanja sa modernim evropskim standardima i ciljevima. Očekuje se da Generalna skupština SKGO, u decembru 2004, usvoji ovaj plan kao osnovu za dalje aktivnosti po programu.

6. Jačanje kompetencije SKGO i jačanje kapaciteta lokalne vlasti počeće u prvoj godini, serijom treninga i studijskih putovanja grupa opština i prdstavnika SKGO Norveškoj.

7. Specijalizovana baza podataka, koaj sadrži relevantne podatke shodno temi programa, biće izrađena i redovno obnavljana. Zajedno sa obezbeđivanjem pravne podrške, koja takođe počinje prve godine, ova baza će biti dodatna podrška pravilnoj i pravovremenoj usluzi članstvu od strane SKGO.