Vesti

Održana hitna sednica Predsedništva Stalne konferencije i ministra finansija u Vladi Republike Srbije Božidara Đelića

Održana hitna sednica Predsedništva Stalne konferencije i ministra finansija u Vladi Republike Srbije Božidara Đelića

U Beogradu je 23. januara 2003. godine, održana vanredna sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije sa g. Božidarom Đelićem, ministrom finansija u Vladi Republike Srbije, g. Živkom Nešićem, direktorom Uprave za javna plaćanja i g-đom Marijom Drča, zamenikom direktora Poreske uprave RS, sazvana u cilju urgentnog rešavanja problema vezanih za priliv sredstava u budžete lokalnih zajednica, koji su nastali primenom novih propisa i prelaskom poslova platnog prometa u poslovne banke, sa druge strane.

Posle rasprave, u kojoj su predstavnici lokalnih vlasti izneli probleme sa kojima se suočavaju u ovoj oblasti, doneti su sledeći

ZAJEDNIČKI ZAKLjUČCI
PREDSEDNIŠTVA SKGOJ,
MINISTARSTVA FINANSIJA I EKONOMIJE REPUBLIKE SRBIJE,
PORESKE UPRAVE RS I
UPRAVE ZA JAVNA PLAĆANjA RS


1. Sve lokalne samouprave koje nisu dobile PIB - poreski identifikacioni broj mogu se neposredno obratiti slanjem zahteva zameniku direktora Poreske uprave RS, gđi Mariji Drča, na faks broj 011/39-50-520.

2. Lokalne samouprave kod kojih još nije izvršena konverzija podračuna (grupe računa 850, 750, 696, 697, itd.) mogu se za otvaranje podračuna pismeno obratiti direktoru Uprave za javna plaćanja RS, g. Živku Nešiću, na faks 011/629-055.

3. S obzirom na to da je najveći problem uočen u izvršavanju naloga za plaćanje na teret podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, dogovoreno da se učini zajednički napor i da se ovi problemi rešavaju na nivou gradova i opština.
Poreska uprava je preuzela obavezu da obavesti svoje područne jedinice da do 25.januara organizuju hitne sastanke sa lokalnim predstavnicima Uprave za javna plaćanja i predstavnicima jedinica lokalne samouprave nadležnim za poslove finansija i da formiraju lokalne timove, koji će zajedno sa predstavnicima lokalnih banaka rešavati problem velikog broja naloga za plaćanje javnih prihoda koji nisu realizovani.

U tom smislu, preporučuje se dalja saradnja ovih timova sa predstavnicima banaka i drugih organizacija koje obavljaju platni promet, kako bi naplata javnih prihoda bila na planiranom nivou.