Publikacije, analize i programska dokumenta

Izvod iz analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja za 2023. godinu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Analysis of Performance and Capacities Of Local Governments in Implementation of Good Governance Principles

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize 2021.

Preuzmi

Priručnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave

Preuzmi

Pregled podataka gradova i opstina o merama za socijalno ukljucivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

Preuzmi