Odbori

Odbori su stalna radna tela SKGO koja razmatraju pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Broj, delokrug odbora i njihovo funkcionisanje uređuje Skupština odlukom.

Izuzetno, između dve sednice Skupštine, Predsedništvo može formirati ili ukinuti odbor i o tome obavestiti Skupštinu.

Skupština i Predsedništvo mogu svojim odlukama formirati i druga stalna ili privremena radna tela.

Odlukom kojom je formirano radno telo iz stava 4. određuje se način izbora njegovih članova, delokrug, trajanje mandata i način finansiranja.


U Stalnoj konferenciji gradova i opština formirano je osam odbora:

Naziv odbora

Predsedavajući grad / opština

Odbor za ekonomski razvoj
 Opština Bač
Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje
 Opština Topola
Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
 Opština Požega
Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije
 Opština Golubac
Odbor za komunalne delatnosti i energetiku
 Grad Sremska Mitrovica
Odbor za sistemska pitanja i upravu
 Opština Kladovo
Odbor za finansije i javnu imovinu
 Grad Čačak
Odbor za zdravlje i socijalnu politiku 
 Opština Sokobanja