Predsedništvo

Predsedništvo je izvršni organ SKGO, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni ovim Statutom i programskih opredeljenja, odluka i zaključaka Skupštine. Predsedništvo ima 24 člana.

Mandat članova Predsedništva traje 2 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsedništvo:

 1. rukovodi radom SKGO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva SKGO;
 2. prati i usmerava redovno obavljanje delatnosti SKGO; razmatra i usvaja izveštaje generalnog sekretara o radu SKGO;
 3. usvaja planove i programe rada SKGO;
 4. usvaja finansijski plan SKGO i godišnji račun;
 5. priprema predloge: dnevnog reda drugih dokumenata za razmatranje i odlučivanje na Skupštini SKGO;
 6. poverava posebne zadatke pojedinim članovima;
 7. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne petine članova i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 8. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u skladu sa zakonom;
 9. stara se o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine;
 10. pokreće inicijative pred državnim organima i drugim organima i organizacijama u ime članova SKGO;
 11. imenuje članove odbora SKGO - proveriti da li je u skladu sa Izbornim pravilima;
 12. na predlog generalnog sekretara imenuje zamenika generalnog sekretara;
 13. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi i tela SKGO;
 14. izuzetno, odlučuje i o onim pitanjima za koje ga na to ovlasti Skupština.

Predsedništvo punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina predstavnika članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predsedništvo može održavati elektronske sednice.

Predsednik SKGO bira se iz redova članova Predsedništva izabranih na Skupštini.

Na Skupštini SKGO, održanoj 29. novembra 2023. godine, u narednom, dvogodišnjem, periodu, lokalna samouprava koja će predsedavati Stalnom konferencijom gradova i opština- Saveza gradova i opština Srbije, odnosno radom Predsedništva i Skupštine SKGO je Grad Leskovac

U narednom, dvogodišnjem, periodu, u Predsedništvo SKGO izabrani su sledeći gradovi, opštine i gradske opštine:

Beograd
Leskovac

Žabalj
Vranje

Novi Sad
Subotica

Žitište
Medijana - Niš
Niš
Surdulica

Užice

Veliko Gradište

Kragujevac
Zrenjanin

Vrnjačka Banja

Babušnica

Preševo

Novi Pazar

Raška
Mladenovac - Beograd

Bujanovac
Bačka Palanka

Arilje

Stari Grad - Beograd