Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Komunalno stambeni

Odobrenje za uklanjanje drveća iz drvoreda, parka ili sa druge javne površine

19.12.2022
Komunalno stambeni

Uverenje o nazivu / promeni naziva ulice

22.12.2022
Komunalno stambeni

Odobrenje za prenos posmrtnih ostataka

19.12.2022
Komunalno stambeni

Uverenje o vremenu izgradnje objekta

19.12.2022
Komunalno stambeni

Odobrenje za postavljanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu

22.12.2022
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje urbanističkog projekta

22.12.2022
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

22.12.2022
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Davanje saglasnosti da je građevinska parcela u skladu sa uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, odnosno u skladu sa podzakonskim aktom kojim se regulišu opšta pravila parcelacije, regulacije i izgradnje

22.12.2022
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta na osnovu sporazuma sa vlasnikom zemljišta

23.02.2023
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa

23.02.2023
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa

23.02.2023
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

23.02.2023