Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata izvornih javnih prihoda iz nenovčanih potraživanja

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata izvornih javnih prihoda iz gotovog novca i hartija od vrednosti

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata izvornih javnih prihoda iz štednih uloga

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata izvornih javnih prihoda iz pokretnih stvari

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata izvornih javnih prihoda iz nepokretnosti

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje naknade za korišćenje javne površine

19.10.2023
Građanska stanja

Pružanje pravne pomoći

23.10.2023