Modeli akata

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - šira verzija

Preuzmi datoteku

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - skraćena verzija

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti spor...

Preuzmi datoteku

Model pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija

Preuzmi datoteku