Modeli akata

Odluka o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

Preuzmi datoteku

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Javne zelene površine

Preuzmi datoteku