Mreža za geografski informacioni sistem (GIS)

Mreža za GIS je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Mreža je osnovana 2009. godine i od tada broj članova je u stalnom porastu.

Članovi Mreže su zaposleni u opštinskim i gradskim administracijama zaduženi za uspostavljanje, ažuriranje i administriranje lokalnog GIS-a. Specifičnost ove Mreže je to što se na sastancima mreže okupljaju ne samo gradovi koji imaju uspostavljene GIS sisteme, već i oni koji su zainteresovani za uvođenje GIS-a.

U okviru svog delokruga Mreža za GIS je zadužena da prati stanje u oblasti uspostavljanja geografskih informacionih sistema. Mreža služi kao platforma za razmenu iskustava u uvođenju i korišćenju GIS-a, kao i za razmenu primera dobre prakse.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Igor Miščević, savetnik za urbanizam i prostorno planiranje