Mreža za upravljanje rizikom i vanrednom situacijama

Mreža za upravljanje rizikom i vanrednom situacijom je radno telo SKGO koje je osnovano radi potrebe za razmenom iskustava i znanja gradova i opština o poboljšavanju uslova za integrisan pristup u kreiranju, sprovođenju, praćenju, ocenjivanju i unapređivanju sistema zaštite i spasavanja u JLS i Republici Srbiji. Sve navedeno, u skladu je sa najboljom praksom iz zemlje i inostranstva i u cilju je podizanja svesti o odgovornosti lokalnih samouprava za sigurnost građana i njihove imovine. Pored toga, ovim putem SKGO prati donošenje lokalnih akata i primenu propisa na svim nivoima u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na civilnu zaštitu na lokalnom nivou koja čini sastavni deo sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima prevencije i upravljanja vanrednom situacijom, kao i članovi štabova za vanredne situacije i drugih tela formiranih u opštini, gradu i gradskoj opštini.

U okviru svog delokruga Mreža za upravljanje rizikom i vanrednom situacijom je zadužena za:

  • razmenu iskustava i znanja gradova i opština u cilju podizanja svesti o odgovornosti lokalnih samouprava za sigurnost građana i njihove imovine;
  • učešće u reformi i unapređenju propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja upravljanja rizikom od katastrofa i upravljanje vanrednom situacijom;
  • razmatranje konkretne primene propisa i definisanje predloga za donošenje akata od značaja za sistem zaštite i spasavanja na lokalnom nivou prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO;
  • učešće u poslovima brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  • razmenu i prosleđivanje informacija, materijala i dopisa za potrebe SKGO i nadležnih centralnih organa vlasti.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Darko Drndić, koordinator za civilnu zaštitu na lokalnom nivou