Mreža lokalnih poverenika

Mreža je osnovana radi pravovremenog informisanja o aktivnostima koje sprovodi SKGO i njene  partnerske institucije. Mreža lokalnih poverenika (oficira za vezu) je  najstarija mreža SKGO, osnovana 2007. godine.

Članovi Mreže su  lica imenovana od strane gradonačelnika/predsednika opštine, zaposleni u  lokalnoj samoupravi koji u svojstvu oficira za vezu obavljaju  koordinaciju i komunikaciju između SKGO i svog grada/opštine.

U okviru svog delokruga Mreža lokalnih poverenika između ostalog  podržava rad SKGO kroz:

  • prosleđivanje  informacija koje SKGO upućuje rukovodstvu grada/opštine  (gradonačelniku/predsedniku opštine, predsedniku skupštine opštine,  načelniku gradske/opštinske uprave i dr.), kao i prosleđivanje  materijala i informacija iz grada/opštine u Stručnu službu SKGO;
  • obaveštavanje  gradskog/opštinskog rukovodstva o skupovima (konferencijama, okruglim  stolovima, seminarima, radionicama i sl.) u organizaciji SKGO ili  partnerske institucije;
  • po potrebi staranje o dokumentima,  upitnicima i formularima koje SKGO pošalje na popunjavanje gradu/opštini  i podršku u prikupljanju podataka, sprovođenju anketa, istraživanja  i/ili analiza koje priprema SKGO;
  • pomoć u organizovanju  događaja, radionica i sastanaka ili poseta predstavnika SKGO i njenih  partnera, koje se dešavaju u gradu/opštini iz koje je poverenik;
  • staranje o ažurnosti informacija o gradu/opštini u različitim bazama informacija o gradovima i opštinama koje vodi SKGO.

 Mreža  funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i  putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između  članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Nina Čehov, savetnica za administraciju i logistiku