Mreža za elektronsku upravu

Mreža za elektronsku upravu je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju  praćenja primene propisa, razmene znanja i iskustava i davanja inicijativa za punu primenu informaciono-komunikacionih tehnologija, a u cilju unapređenja administrativne efikasnosti i razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou.

Članovi Mreže su dva predstavnika iz svakog grada, opštine ili gradske opštine - rukovodilac ili zaposleni  koji  radi na poslovima vezanim za opštu upravu i zaposleni koji radi na poslovima IKT  (zaposleni koji su  imenovani za administratore organa na Portalu eUprava, kao i zaposleni u  lokalnim samoupravama koji se bave digitalizacijom rada LS i razvojem  elektronske uprave).

Imajući u vidu da je uvođenje elektronske uprave jedan od ključnih procesa u okviru reforme javne uprave, a posebno imajući u vidu aktuelne zahteve koji su pred gradovima i opštinama u ovoj oblasti (Elektronska pisarnica, Registar administrativnih postupaka, optimizacija  i digitalizacija usluga i sl.), predviđeni delokrug rada Mreže za elektronsku upravu je da:

  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge  prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO, za reformu i unapređenje  propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja informacionih  tehnologija (informaciona bezbednost, elektronska uprava,  interoperabilnost);
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne  podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou;
  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima koje pokriva rad Mreže;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže za unapređenje organizovanja i obavljanja poslova elektronske uprave na lokalnom nivou;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Marija Lukić, šefica Odeljenja za dobro upravljanje.