Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Da li se turističkim inspektorima može omogućiti pretraga korisnika usluga smeštaja koji imaju status "prijavljen" - borave u objektu?

Nije moguće vršiti pretragu prema kriterijumu prijavljen/odjavljen. Naš savet je da generišete izveštaj, samo koristeći kriterijum – pretraga po matičnom broju ugostitelja i kasnije uz pomoć filtera u excel tabeli možete dobiti podatak o neodjavljenim korisnicima usluge smeštaja na sledeći način: Eskportuje se tabela u excel, uključe filteri i u koloni Vreme i datum odlaska odčekirati sve i selektovati samo blanks. Na ovaj način filtriraće se tabela savim prijavljenim korisnicima usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu.

Ekonomski razvoj

Kako ugostitelj može da se uveri u neispravnost vaučera koji je poslao na naplatu i u čemu je tačno neispravnost, žale se da dobijaju štura objašnjenja?

Neispravnost se najčešće svodi na dve greške – ili je vaučer fizički oštećen (pocepan i zalepljen) ili je pogrešno popunjen (potpis na pogrešnom mestu, zamena mesta potpisa korisnika usluge i pružaoca usluge). Pretragom preko barkoda vaučera na kartici pretraga zahteva za refundaciju, ugostitelj može proveriti šta je napisano kao razlog odbijanja.

Ekonomski razvoj

Da li fizičko lice koje se bavi samo pružanjem usluga smeštaja, bez ishrane, može da priloži dokaz o zdravstvenoj sposobnosti od svog izabranog lekara u domu zdravlja?

Može, ako je ta institucija, pa i izabrani lekar ovlašćen da izdaje uverenje koje se traži.

Ekonomski razvoj

Ako ugostitelj (fizičko lice) ne živi u objektu u kome se pruža smeštaj, da li je u obavezi da pribavlja lekarsko uverenje?

Svi ugostitelji fizička lica moraju uz Zahtev za kategorizaciju priložiti i lekarsko uverenje, nije od uticaja da li živi u objektu u kome se pruža usluga smeštaja.

Ekonomski razvoj

Fizičko lice u kući/apartmanu pruža samo smeštaj, a da li preduzetnik u kući/apartmanu može usluživati hranu i piće?

Može, on je privredni subjekt i pretpostavka je da ima organizovan restoran ili sličan objekat za pružanje usluga ishrane, pića i napitaka.