Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Kada seosko turističko domaćinstvo ima više objekata sa različitim kategorijama, npr. jedan 3 zvezdice, a drugi 2, šta se piše u rešenju, viša ili niža kategorija?

Seosko turističko domaćinstvo se kategoriše kao jedinstvena celina, ne kategoriše se svaki objekat posebno. Nije sporno da seosko turističko domaćinstvo može činiti i grupa objekata, ali tada svaki objekat mora ispunjavati standard za kategoriju za koju je zahtev podnet, u protivnom ceni se najniža kategorija.

Ekonomski razvoj

Kako se kategoriše etno selo koje ima bungalove za smeštaj, a ugostitelj ne živi na toj parceli?

Etno selo se ne kategoriše i ovakav kompleks bi mogao da se posmatra kao nekatigorisani objekat, ali u takvim objektima ugostitelji mogu biti samo pravna lica ili preduzetnici.

Ako bungalovi imaju elemente apartmana, eventualno se mogu kao takvi kategorisati.

Ekonomski razvoj

Fizičko lice koje je zaključilo ugovor o zakupu zemljišta i objekata na period preko 30 godina, da li može da kategoriše kao fizičko lice seosko turističko domaćinstvo?

Fizčko lice može kategorisati ugostiteljski objekat samo kao vlasnik, suvlasnik ili član porodičnog domaćinstva pod određenim uslovima.

Kao zakupac ne može, bez ozira na dužinu trajanja perioda zakupa.

Ekonomski razvoj

Zašto je za kategorizaciju kuće 4* neophodan element mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca?

Imajući u vidu da je u pitanju vrsta objekta kuća i da ima 4*, smatra se da može pružiti dodatne pogodnosti.

Ekonomski razvoj

Da li JLS kategoriše i bungalove i vikendice? Na koji način se oni kategorišu? Kako se tretiraju i kategorišu bungalovi, ako su oni dodatni sadržaj?

Fizička lica mogu kategorisati samo ugostiteljske objekte vrste apartman, kuća, soba i seosko turističko domaćinstvo. U sastavu tih objekta ne mogu biti depandansi, paviljoni, bungalovi.

Vikendica nije ugostiteljski objekat za smeštaj, ali se može kategorisati kao kuća ili seosko turističko domaćinstvo. Takođe, kao zasebni objekti se mogu kategorisati sobe ili apartmani, koji su u sastavu takvog objekta.

Takođe, i bungalov se eventualno može kategorisati kao apartman.

Isto, u tim objektima se usluge mogu pružati u vrsti nekategorisanog objekta npr. konačište, prenoćište (ako su ispunjeni uslovi), ali tada samo od strane pravnih lica ili preduzetnika.