Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Ako u seoskom turističkom domaćinstvu ima dva ili više objekta u kome se pruža usluga smeštaja, i objekti su različito opremljeni, kako jednim zahtevom sve izbodovati ili možda treba više zahteva?

Seosko turističko domaćinstvo se kategoriše kao celina u skladu sa uslovima koje ispunjava. Nije potrebno kategorisati svaki objekat ponaosob, već se ugostitelj podnosi jedan Zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva.

Ekonomski razvoj

Na koji način JLS daje objektima nalepnice i table koje se kače na objekte?

Pravilnikom o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj članom 31. je propisano sledeće:

“Oznaku kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa, pansiona i specijalizacije hotela, ugostitelju izdaje izabrani proizvođač na osnovu rešenja ministra o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u kategoriju.

Na osnovu javnog poziva, izbor proizvođača oznaka iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Oznaku kategorije (nalepnice) iz člana 30. st. 2. i 3. izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Troškove izdavanja oznake iz st. 1. i 3. ovog člana snosi podnosilac zahteva za određivanje kategorije objekta.”

Sugerišemo da se u odabiru proizvođača postupi kao Ministarstvo, da se po izboru jednog od proizvođača, nakon kategorizacije objekta isti isporuči nalepnicu o trošku ugostitelja.

Ekonomski razvoj

Da li JLS dostavlja rešenje o kategorizaciji i Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji? Da li je i dalje potrebno dostavljati rešenje o kategorizaciji APR-u?

Nije potrebno dostavljati rešenja APR-u. Lokalna poreska administracija preuzima rešenja iz CIS-a putem integracija, a ugostitelj je dužan da podnese prijavu poreskoj upravi u cilju preuzimanja rešenja o obavljanju ugostiteljske delatnosti.

Ekonomski razvoj

Ako objekat ispunjava sve uslove za 4*, a nema aspirator i ne postoji mogućnost da se ugradi, ali ima prirodnu ventilaciju, da li može da se prihvati zahtev?

Nije moguće prihvatiti zahtev ukoliko ne ispunjava sve obavezne uslove. Može se proveriti sa ugostiteljem da li postoji mogućnost da obezbedi aspirator pokretni ili neki drugi, ukoliko ne postoji mogućnost dodavanja aspiratora, može se odustati od tog zahteva i poslati Zahtev za kategorizaciju sobe.

Ekonomski razvoj

Pošto se rešenje o boravišnoj taksi donosi za kalendarsku godinu, kada važenje rešenje o kategorizaciji ističe npr. maja tekuće godine, da li rešenje o boravišnoj taksi za tu kalendarsku godinu treba doneti do maja u ovom slučaju, odnosno 2 kvartala?

Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja članom 6. propisano je:

„Podatke o visini godišnjeg iznosa boravišne takse, uplatnom računu za boravišnu taksu i pozivu na broj odobrenja, fizičko lice dobija od nadležnog organa.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Fizičko lice koje u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je počeo da pruža usluge.

Fizičko lice iz člana 5. ove uredbe dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, novi iznos fizičko lice plaća počev od narednog kvartala u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene navedenih elemenata.

U slučaju kada u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, fizičko lice je dužno da izvrši plaćanje boravišne takse zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.“