Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Kako na licu mesta da se promeni Zahtev za kategorizaciju, sa 4 na 3 zvezdice, pogotovo ako obrađivač zaključa zahtev na CIS-u?

Obrađivač mora da otključa zahtev, kako bio ugostitelj mogao da promeni podatak o kategoriji (broju zvezdica) na formi zahteva.

Sve do donošenja rešenja podnosilac zahteva može isti da menja,  dopunjuje ili da od zahteva odustane.

Ekonomski razvoj

Da li ugostitelj koji je u zakupu poslovnog prostora od strane lokalne samouprave može da kategoriše objekat ili je lokalna samouprava u obavezi da svoj poslovni prostor prvo kategoriše pa onda da u zakup?

Zakupac kategoriše ugostiteljski objekat. Tada on postaje ugostitelj. Zakupac može biti samo pravno lice ili preduzetnik, ni u kom slučaju to ne može biti fizičko lice.

Ekonomski razvoj

Koja inspekcija u JLS može da vrši inspekcijski nadzor, ako nema turističkog inspektora?

Izuzetno, poslovi ovlašćenog inspektora se mogu poveriti i drugim inspektorima u JLS. U protivnom nadzor vrši republički turistički inspektor.

Ekonomski razvoj

Ugostitelju ističe rešenje, a želi i dalje da se bavi ugostiteljstvom, s tim što se menja ugostitelj, tj. radi se o istom ugostiteljskom objektu, a novom ugostitelju. Kako se rešava ova situacija?

Potrebno je da se evidentira novi ugostitelj i sa tog naloga se šalje zahtev za kategorizaciju, bez obzira što je ista građevinska celina u pitanju. Ukoliko je reč o ugostitelju fizičkom licu, neophodno ga je deaktivirati. Kada su u pitanju pravna lica, njima obrađivači ne mogu menjati statuse jer su evidentirani povlačenjem podataka iz APR-a.

Inače,  Zakonom o ugostiteljstvu je u članu 23. stav 1. tačka 5) propisano da rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi ako dođe do promene ugostitelja.

Ekonomski razvoj

Možete li da se objasni postupak nakon deaktiviranja objekta?

Nakon dektiviranja objekta nije moguća aktivnost na istom. Ugostitelj je i dalje aktivan ali objekat nije. U slučaju da se objekat deaktivira usled stavljanja ugostitelja u stanje mirovanja u APR-u (pravno lice i preduzetnik), objekat će se privremeno deaktivirati. Kada ugostitelj ponovo na APR-u bude bio aktivan, CIS će povući taj podatak i aktivirati objekat. Nakon deaktivacije ugostiteljskog objekta, deaktiviraju se i svi evidentirani korisnici usluge smeštaja u tom objektu i odjava nije moguća. Takođe, ukoliko prethodno nije podnet Zahtev kategorizaciju postojećeg objekta (obnovu kategorije) nakon deaktivacije moguće je podneti samo Zahtev za kategorizaciju novog ugostiteljskog objekta pri čemu se dobija novi ID broj, ako to nije slučaj nakon donošenja pozitivnog rešenja objekat se automatski aktivira i zadržava prethodno dodeljen ID broj, kao i jedinstveni identifikator prijave za Šemu za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga.