Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li postoji zakonska ograničenje u vezi sa godinama starosti funkcionera u organima upravljanja udruženja za lica koja su starija od 65 godina?

Ne postoje, osim ako nisu propisana statutom sportskog udruženja. Prema čl. 40. stav 3. Zakona o sportu, statutom sportskog udruženja se uređuju organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li trener u klubu može u istom klubu biti i u upravnom odboru?

Ko ne može da bude član uprave sportske organizacije propisano je članom 33. stav 2. Zakona o sportu. Treneri koji su članovi kluba nisu isključeni iz članstva u upravi sportske organizacije.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se lice koje završi za sportskog učitelja smatra sportskim stručnjakom?

Prema čl. 27. st. 4. Zakona o sportu, stručno-vaspitni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su, pored osnovne stručne osposobljenosti, i posebno stručno osposobljeni za stručni rad sa decom u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 29. st. 1-4. Zakona o sportu. Lica koja su u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja stekla zvanje sportski operativni trener – sportski učitelj, sportski instruktor – sportski učitelj, ili sportsko rekreativni učitelj, imaju status sportskih stručnjaka.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se lice koje završi za operativnog sportskog trenera smatra sportskim stručnjakom?

Prema članu 25. stav 2. Zakona o sportu, sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena, u skladu sa članom 26. stav 3. i članom 29. st. 1-4. Zakona o sportu za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drugačije određeno. Operativni sportski treneri su lica koja su stručno osposobljena u skladu sa Zakonom o sportu i imaju status sportskih stručnjaka.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Koji programi mogu biti finasirani bez Javnog poziva (član 114. stav 3. Zakona o sportu) i da li nosioci programa mogu biti organizacije kojima je već odobren godišnji program za tu godinu?

Nadležni organ JLS može izuzetno u skladu sa čl. 114. stav 3. Zakona o sportu odobriti određeni program kojim se realizuje zadovoljavanje potrebe i interesa građana u JLS iz čl. 137. st. 1. Zakona o sportu, na osnovu predloga programa u toku godine (van programskog kalendara), bez javnog poziva, u slučaju kada je u pitanju program od posebnog značaja za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u JLS, a podnosi ga nosilac programa iz čl. 138. Zakona o sportu i kada je u pitanju program koji nije iz objektivnih razloga mogao biti podnet u skladu sa programskim kalendrom iz čl. 117. Zakona o sportu, a predmet i sadržaj programa je takav da može biti uspešno realizovan samo od strane određenog nosioca programa.  Prema čl. 116. st. 8, a u vezi sa članom 138. st. 1. Zakona o sportu, predlozi godišnjih i posebnih programa podnose se odvojeno za svaku od oblasti iz člana 137. stav 1. Zakona o sportu.

Shodno tome, nosilac odobrenog godišnjeg programa može da podnese predlog programa iz člana 114. stav 3. Zakona o sportu ukoliko je predlog iz neke druge oblasti iz čl. 137. st. 1. Zakona o sportu u odnosu na onu na koju se odnosi već odobreni program.