Projekti

Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji

Stalna konferencija gradova i opština je od oktobra 2020. do juna 2022. godine realizovala projekat „Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji“, koji je predstavljao drugu fazu programa lokalnog razvoja u Srbiji koji se bavi primenom koordinacije javnih politika u JLS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je SKGO implementacioni partner.

Ciljne grupe bile su zaposleni u JLS koji su zaduženi za lokalni razvoj, kao i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice. Krajnji korisnici bili su deset (10) JLS kao i njihovi građani koji će imati koristi od unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Ciljevi podrške ostvareni su kroz realizaciju dve ključne komponente:

  • U okviru prve komponente, izrađeni su Planovi razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu za PET novih JLS (Prokuplje, Blace, Tutin, Nova Varoš i Bač), i organizovane trodnevne obuke za zaposlene u JLS na temu upravljanja projektnim ciklusom i sprovođenja projekata (iz različitih izvora finansiranja, uključujući i EU sredstva/PRAG procedure)
  • U okviru druge komponente, izrađeni su srednjoročni planovi za PET JLS koje su podržane u prethodnoj fazi (Sjenica, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Bački Petrovac) u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Uredbom o srednjoročnom planiranju, i ojačani kapaciteti kroz akreditovane obuke (za srednjoročno planiranje, programsko i kapitalno budžetiranje, kao i praćenje i ocenjivanje) radi integrisanja procesa planiranja i budžetiranja.

Od velikog značaja za uspeh projekta bila je saradnja sa nadležnim nacionalnim institucijama, pre svega Republičkim sekretarijatom za javne politike  (RSJP)  kao organom državne uprave nadležnim za koordinaciju javnih politika.

Rezultati projekta

Kao rezultat rada na projektu, izrađeni su Planovi razvoja za pet korisničkih JLS (Prokuplje, Bač, Blace, Tutin, Nova Varoš), koji su i usvojeni od strane Skupština JLS, osim grada Prokuplja koji čeka na usvajanje.  Takođe, izrađeni su srednjoročni planovi za 5 korisničkih JLS (Bački Petrovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Kuršumlija, Sjenica) koji su i usvojeni od strane Skupština JLS, osim opštine Sjenica koji čeka na usvajanje.

Kontakt osoba: Milica Railić, koordinatorka projekta