Projekti

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sprovela je projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, u partnerstvu sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS). Projekat je sproveden u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Opšti cilj projekta je bio podrška lokalnim samoupravama da poboljšaju ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava svojih građana u skladu sa opštim principom UN Agende 2030 - „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“. Specifični ciljevi na koje je projekat odgovorio su povećanje kapaciteta lokalnih samouprava, njihovih udruženja i drugih relevantnih zainteresovanih strana da primene uspešne pristupe za jačanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava posebno ugroženih grupa i ojačavanje kapaciteta lokalnih samouprava da integrišu opšti princip „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“ iz Agende 2030 u procese planiranja i odlučivanja zasnovanog na dokazima.

Projekat je bio regionalnog karaktera, realizovan je u pet ekonomija (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo[1] i Albanija), posredstvom udruženja lokalnih samouprava, a čiji su predstavnici, kao i predstavnici JLS, bili učesnici aktivnosti projekta.

Jedan od ciljeva projekta bilo je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za integrisanje ciljeva održivog razvoja i primenu principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“ u dizajniranje lokalnih politika i budžeta.

Da bi se postigao ovaj cilj, u okviru postupanja planirane su i ostvarene sledeće mere sa navedenim ishodima:

 • Dogovoreni su društveni pristupi za unapređenje postojećeg stanja – realizovano od strane Sekretarijata NALAS-a, u saradnji sa SKGO; 
 • Moduli za obuku su razvijeni od strane Sekretarijata NALAS-a za svaki od 6 pristupa za unapređenje postojećeg stanja – realizovano, uz konsultacije sa SKGO;
 • eObuke su razvijene su od strane Sekretarijata NALAS-a, po modulima za 5 pristupa, I ponuđene su JLS. SKGO je učestvovala u izradi modula obuka davanjem komentara na njihov predloženi sadržaj;
 • Društveni pristupi su promovisani i zagovarana je njihova primena na nivou JLS kroz seriju vebinara – SKGO je bila domaćin vebinara o pristupu na temu Podizanje svesti o ljudskim pravima, nediskriminaciji i inkluziji na lokalnom nivou. Vebinaru je prisustvovalo 115 učesnika;
 • Šest (6) klastera za učenje (jedan po pristupu) je uspostavljeno – realizovano od strane Sekretarijata NALAS-a, u saradnji sa SKGO;
 • Programi obuke su razvijeni za svaki klaster za učenje – kao domaćin klastera za učenje na temu Inkluzivnog upravljanja rizicima od katastrofa, SKGO je učestvovala u kreiranju sadržaja klastera putem obezbeđivanja prezentovanje primera dobre prakse (i davanjem predloga mentora i JLS učesnice);
 • Znanje i iskustva su prenesena kroz šest klastera za učenja i šire, u okviru NALAS mreže. SKGO je učestvovala u organizovanju ovih klastera tako što je obezbedila učešće predstavnika članica SKGO. U okviru svih klastera učenja održana su po tri događaja regionane razmene;
 • Društveni pristupi su implementirani u zainteresovanim JLS. Kao domaćin klastera za učenje na temu Inkluzivno upravljanje rizicima od katastrofa, SKGO je učestvovala u organizovanja događaja regionalne razmene i individualnih konsultacija sa predstavnicima lokalnih samouprava koje su podnele koncepte i akcione planove. U svakoj od ekonomija u kojima se projekat sprovodio, podržane su po dve JLS iz klastera u kojima su ostvarile najbolje ocene koncepata. Od članica SKGO, podržani su Grad Zrenjanin (tema: Inkluzivno upravljanje rizicima od katastrofa)  i Opština Apatin (tema: Podizanje svesti o ljudskim pravima, nediskriminaciji i inkluziji na lokalnom nivou), u pogledu implementacije podnetih koncepata i akcionih planova.
 • Znanje iz projekta je ugrađeno u NALAS sistem znanja i bilo je na raspolaganju članicama SKGO, kao i samoj organizaciji;
 • Realizovane su socijalno-ekonomske mere za podršku pripadnicima ranjivih društvenih grupa na nivou JLS. Kroz oba ciklusa podrške podržano je ukupno 5 odabranih JLS u vidu  obezbeđivanja tableta neophodnih za učenje na daljinu (onlajn) i sprovođenje akreditovane obuke za nastavnike (u formi vebinara) „Obuka za planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika“. Prva faza podrške (u Bosilegradu i Trgovištu) je završena tako da je svakoj od opština doniran po 21 tablet sa 21 karticom sa neograničenim Internetom do kraja decembra 2021. godine. U drugoj fazi podržane su opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo – svaka sa po 46 tableta. Obuke za nastavnike obezbeđene su u oba ciklusa za ukupno 150 nastavnika – 30 nastavnika po JLS.
 • Metodologija za socijalno mapiranje koju je sačinio GIZ je testirana na lokalnom nivou - za podršku su izabrane sledeće JLS: Grad Smederevo, Grad Novi Sad i Grad Kraljevo. Prva pomenuta JLS učestvovala je u obuci za primenu GIZ-ove metodologije za socijalno mapiranje, dok su druge dve JLS učestvovale u klasteru za učenje na temu Socijalno mapiranje;
 • SKGO je podržala članice u primeni GIZ metodologije za socijalno mapiranje. U okviru oba ciklusa podrške podržane su ukupno 3 JLS - Grad Smederevo, Grad Kraljevo i Grad Novi Sad. Svaka od navedenih JLS je odabrala ciljnu grupu čije će potrebe biti predmet socijalnog mapiranja, kao i način obezbeđivanja uzorka. JLS su sve vreme aktivno učestvovale u svim procesima pružanja podataka i konsultacija sa pružaocima usluga, mentorima u okviru klastera za učenje, SKGO, NALAS-om i GIZ-om.
 • Podaci prikupljeni tokom društvenog mapiranja razmatrani su i integrisani u procese lokalnog planiranja i donošenja odluka o socijalnoj inkluziji i osnaživanju pripadnika ranjivih društvenih grupa. Sačinjen je dokument „Socijalna zaštita u Smederevu – stanje, nalazi i preporuke u skladu sa prioritetnim ciljevima Agende 2030“. Ovaj dokument je poslužio izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva za period od 2023. do 2027. godine.

Projekat je realizovan od 01.05.2020. godine do 15.07.2022. godine, u ukupnoj vrednosti od  71.680,00 evra.

Kontakt osoba: Mirjana Komnenović, koordinatorka projekta u ime SKGO

[1] Svakom pominjanje Kosova u ovom dokumentu treba shvatiti u kontekstu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija