Projekti

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, je u periodu od 1. avgusta 2021. – 15. jula 2023. godine sprovela projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha: monitoring zasnovan na građanima, STEM obrazovanje i aktivizam mladih u Srbiji”, uz podršku Vlade Norveške.

Tokom dve godine sprovođenja projekta, SKGO je zajedno sa partnerima radila na podizanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za kreiranje i unapređenje politika u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, sa posebnim osvrtom na uključivanje mladih u procese kreiranja javnih politika. Kroz projekat je podstaknut dijalog u društvu o kvalitetu vazduha i uticaju zagađenja i klimatskih promena na zdravlje i dobrobit dece i mladih.

Takođe, Projekat je omogućio da se deca i mladi bolje upoznaju sa pitanjem kvaliteta vazduha u svojoj lokalnoj zajednici u odabranih 15 jedinica lokalne samouprave. Takom projekta instalirani su senzori za merenje kvaliteta vazduha u 46 škola u 15 JLS, a podaci prikupljeni u realnom vremenu bili su od koristi nastavnicima da odlučuju o dnevnim školskim aktivnostima na osnovu nivoa zagađenja.

Najvažniji rezultati projekta prikazani su u brošuri pod nazivom “Moguće je… Uključivanje mladih u planiranje kvaliteta vazduha u gradovima i opštinama Srbije”, koja se može pronaći na sledećem linku:

Brošura - Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ imao je za cilj da ojača svest školske dece, roditelja i nastavnika o negativnom uticaju zagađenja vazduha, nivoima zagađenja vazduha i njegovim štetnim efektima na zdravlje. Nakon što senzori za merenje kvaliteta vazduha budu instalirani u školama, podaci prikupljeni u realnom vremenu direktno će pomoći nastavnicima da odlučuju o dnevnim školskim aktivnostima na osnovu nivoa zagađenja i povećati svest i znanje dece za stvaranje budućih pozitivnih promena u društvenim normama i ponašanju. Sa druge strane, donosioci odluka će biti u boljoj poziciji da mogu da unapređuju dugoročne javne politike na lokalnom nivou. Takođe, ovim putem će biti promovisano korišćenje jednostavnih inovativnih alata za podizanje svesti, veština i komunikacije u vezi sa uticajem zagađenja vazduha na decu i mlade.

Projekat je sprovođen u partnerstvu sa: