Generalni sekretar

Generalni sekretar zastupa SKGO u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Generalni sekretar rukovodi Stručnom službom SKGO i predstavlja SKGO u odnosima sa partnerskim organizacijama i institucijama.

Generalni sekretar je odgovoran za ostvarivanje planova i programa rada i drugih zadataka koje Stručnoj službi povere Skupština i Predsedništvo SKGO.

Generalni sekretar donosi odluke i druge opšte akte od značaja za fukcionisanje SKGO kao pravnog lica i stara se o zakonitosti rada SKGO.

Generalnog sekretara na obrazloženi predlog Predsedništva imenuje Skupština na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Generalni sekretar ima dva zamenika koje imenuje Predsedništvo na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 

Nikola TarbukNikola Tarbuk je rođen 1977. godine u Beogradu, gde je diplomirao na Fakultetu političkih nauka. U Stalnoj konferenciji gradova i opština radi od 2006. godine i tom periodu obavljao je više odgovornih funkcija i predstavljao organizaciju u mnogim važnim telima i procesima.

U periodu 2008 – 2018 bio je pomoćnik generalnog sekretara SKGO za zastupanje, a od 2018. je zamenik generalnog sekretara za zastupanje interesa članstva.

Od samog početka svog profesionalnog rada u SKGO bio je menadžer projekata, a poslednjih 11 godina bio je zadužen za najvažniji projekat institucionalnog razvoja organizacije koji podržava Vlada Švajcarske.

Takođe, kao predstavnik SKGO učestvovao je u pripremi brojnih strategija i zakona, posebnog Programa za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine, a član je i više nacionalnih tela kao što su Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi, Komisija za finansiranje lokalne samouprave i Savet za reformu javne uprave.