SKGO danas

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) osnovana je 1953. godine kao udruženje gradova opština i gradskih opština u Srbiji. Zahvaljujući velikoj podršci i aktivnom učešću članstva, uticaj SKGO sve je izraženiji i zato, kada je reč o reformi i jačanju lokalne samouprave, SKGO je prihvaćena kao nezaobilazan partner domaćim i međunarodnim institucijama, a sama je postala važan činilac u procesu decentralizacije i reforme sistema lokalne samouprave. Mi smo jedinstveni glas lokalnih vlasti u Srbiji pred Narodnom skupštinom, Vladom Republike Srbije, ministarstvima, pokrajinskim organima i drugim nadležnim institucijama i organizacijama.

Naša misija je da zastupamo interese lokalnih samouprava i podržavamo njihov razvoj kroz zajedničko delovanje članstva, uz pružanje visokokvalitetnih usluga u skladu sa evropskim standardima, sve sa ciljem da stvorimo uslove za funkcionisanje razvijenih i efikasnih lokalnih samouprava.

SKGO je mesto okupljanja lokalnih samouprava i razmatranja zajedničkih pitanja uz formulisanje i predstavljanje zajedničkih interesa. Mi zastupamo interese gradova i opština i lobiramo za usvajanje propisa i strateških dokumenata koji odgovaraju njihovim potrebama. Lokalne samouprave mogu računati na kvalitetne usluge koje im SKGO obezbeđuje kroz obuke, konsultacije i savetodavnu podršku, a naši članovi, partneri i šira javnost su kvalitetno i pravovremeno informisani o svim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu. Kada je reč o međunarodnom nivou, posebnu pažnju usmeravamo na zastupanje interesa lokalnih vlasti u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, nastojeći da u tom procesu adekvatno predstavimo njihove mogućnosti i potrebe.

SKGO sprovodi veliki broj programa i projekata koji finansiraju međunarodne vladine i nevladine institucije i organizacije. Tokom prethodnih nekoliko godina, samostalno ili u saradnji sa partnerima, realizovali smo više od 30 različitih projekata.

U okviru SKGO deluje osam resornih odbora, stalnih radnih tela koja okupljaju predstavnike gradova i opština oko značajnih pitanja iz oblasti delovanja lokalnih samouprava radi razmene iskustava i formulisanja zajedničkih inicijativa. Takođe, SKGO je formirala 28 mreža profesionalaca, eksperata sa lokalnog nivoa, sa zadatkom da razmatraju i predlažu inovativna rešenja kojima će dodatno biti unapređeni položaj i rad lokalne samouprave.