Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi


Ljudske resurse u lokalnoj samoupravi čine sveukupna znanja, veštine, sposobnosti, motivacija, posvećenost radu, odanost i kreativne mogućnosti izvršilaca, izabranih i postavljenih lica i svih bitnih činilaca, odnosno svi ljudski kapaciteti koje lokalna samouprava može angažovati da bi ostvarila svoju viziju, misiju, politiku i strateške ciljeve razvoja. Upravljanje ljudskim resursima (ULjR) predstavlja niz povezanih aktivnosti i zadataka u organizacionom sistemu, usmerenih ka obezbeđivanju odgovarajućeg broja i strukture zaposlenih, jačanju njihovih znanja, veština, motivacije, radne etike i ponašanja potrebnih za ostvarivanje tekućih, razvojnih i strateških ciljeva organizacije.

Usvajanjem i stupanjem na snagu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i JLS (Zakon o zaposlenima u AP i JLS) 2016. godine uspostavljena su osnovna načela karijernog službeničkog sistema za službenike zaposlene u organima autonomne pokrajine i JLS. Ovim je lokalni službenički sistem postavljen na istim ili sličnim osnovama kao državni službenički sistem, što u perspektivi omogućava kretanje kadrova, i u većini su ispunjeni normativni uslovi za dalje sprovođenje strateških ciljeva u ovoj oblasti, kao što su: profesionalizacija, depolitizacija, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje službenika. Zakon o zaposlenima u AP i JLS je i od velikog značaja za modernizaciju javne uprave, jer uvodi potpuno nov, savremeni pristup upravljanju ljudskim resursima.

Izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS iz 2017. i 2018. godine bliže su regulisani oblast stručnog usavršavanja i postupak ocenjivanja zaposlenih uz uvođenje značajnih promena. Jedan od najvažnijih doprinosa ovog zakona jeste uvođenje standardizovanog sistema i procedura za zasnivanje radnog odnosa u svim JLS, a time i približavanje statusa zaposlenih u JLS statusu državnih službenika, što se ogleda kroz usaglašavanje zvanja službenika na državnom i lokalnom nivou, kao i kroz mogućnost preuzimanja zaposlenih iz lokalne uprave u državnu upravu i obrnuto. Za ove dve ključne funkcije ULjR usvojeni su i podzakonski akti koji su omogućili da se iniciraju i sprovedu konkretni, praktični koraci ka uspostavljanju sveobuhvatnog sistema ULjR. Tokom 2017. godine uspostavljena je i počela sa radom Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU), kao krovna institucija za stručno usavršavanje u javnoj upravi , koja, uz Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS, MDULS i SKGO, čini institucionalni okvir za podršku JLS i sprovođenje aktivnosti u oblasti stručnog usavršavanja. Novim pravnim okvirom definisani su i nomenklatura programa stručnog usavršavanja lokalnih službenika i proces utvrđivanja potreba, pripreme i sprovođenja programa stručnog usavršavanja.

Značajna podrška uvođenju funkcije ULjR u lokalnoj samoupravi obezbeđena je kroz saradnju MDULS, SKGO i Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji i finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. Tokom prvih nekoliko godina primene novog pravnog okvira izgrađeni su temelji za savremeno ULjR, dok je uspostavljanje dobrog i funkcionalnog sistema ULjR proces koji zahteva strateški pristup i trajaće duži niz godina. Zbog toga je ova tema od centralnog značaja za reformu sistema lokalne samouprave (uprave) uopšte. Brže i kvalitetnije promene i napredak mogući su jedino ako se osiguraju uslovi za suštinsku primenu usvojenih propisa, kao i sistemski pristup u svim segmentima funkcije ULjR, na strateškom, taktičkom i operativnom nivou.

SKGO je osnovala Mrežu za upravljanje ljudskim resursima, kao jedno od svojih radnih tela u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, kao i jačanja kapaciteta gradova i opština u obavljanju nadležnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima.


Primena zakona o zaposlenima u AP i JLS

Priručnik za popunjavanje radnih mesta u lokalnoj samoupravi >>>

Priručnik za ocenjivanje službenika u lokalnoj samoupravi >>> 

Modeli Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta i nacrt kadrovskog plana >>>

Modeli akata u oblasti upravljanja ljudskim resursima >>> 

Mišljenja ministarstva državne uprave i lokalne samouprave >>>

Pitanja i odgovori >>>