Statut

Statut je najviši akt Stalne konferencije gradova i opština.

Preuzmite Statut Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije u PDF formatu.


Prečišćen tekst sadrži izmene i dopune Statuta br. 624/1 od 12.12.2017. godine koje je usvojila Skupština SKGO na svom 45. zasedanju održanom 13. decembra 2017. godine i izmene Statuta br. 787/1 od 7.12.2022. godine koje je usvojila Skupština SKGO na svom 50. redovnom zasedanju održanom 7. decembra 2022. godine

STATUT

STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA – SAVEZA GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE

(PREČIŠĆEN TEKST)

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu: SKGO) je samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, u koje se na neodređeno vreme dobrovoljno udružuju gradovi i opštine Republike Srbije radi razvoja i unapređenja lokalne samouprave, njene zaštite i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Ciljevi i principi SKGO 

Član 2.

Ciljevi SKGO su: razvoj, unapređenje i zaštita lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova i poboljšanje njihovih kapaciteta za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga građanima. SKGO, kao udruženje lokalnih vlasti u Srbiji, zastupa  zajednički utvrđene interese svojih članova, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za zaštitu, unapređenje i finansiranje lokalne samouprave i predstavljanju interesa gradova i opština kao poslodavaca uz posebnu saglasnost većine svojih članica.

Principi na kojima počivaju organizacija i delovanje SKGO su:

 • dobrovoljnost
 • ravnopravnost članova
 • nestranački karakter
 • javnost rada
 • solidarnost i uvažavanje različitosti
 • nezavisnost

Delatnost

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, SKGO deluje u pravcu unapređenja pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalne samouprave u Srbiji, zastupa zajednički utvrđene interese svojih članova, pruža im usluge u cilju unapređenja njihovog rada, u skladu sa evropskim standardima.

Delatnost SKGO posebno obuhvata:

 • Zajedničko formulisanje stavova, predloga i inicijativa usmerenih na unapređenje pravnog okvira za funkcionisanje lokalne samouprave, kroz rad organa SKGO i kroz različite oblike okupljanja predstavnika lokalnih vlasti
 • Zastupanje zajednički utvrđenih stavova na nacionalnom i međunarodnom planu, a posebno u odnosima sa republičkim i pokrajinskim organima vlasti
 • Zastupanje i predstavljanje interesa gradova i opština kao poslodavaca
 • Saradnju sa državnim organima  u svim pitanjima od značaja za razvoj lokalne samouprave
 • Saradnju sa institucijama i partnerskim organizacijama iz zemlje i inostranstva radi unapređenja uslova za razvoj lokalne samouprave
 • Pružanje podrške gradovima i opštinama u građenju kapaciteta, definisanju i realizaciji strateških opredeljenja, izradi i implementaciji planova i projekata i pristupu finansijskim sredstvima
 • Pružanje podrške gradovima i opštinama u ostvarivanju njihovih nadležnosti, kroz razmenu i pružanje informacija, obuke, savetodavnu pomoć i podršku, razmenu dobre prakse, kao i kroz raznovrsne druge aktivnosti u skladu sa potrebama
 • Organizovanje različitih oblika razmene i saradnje među gradovima i opštinama u zemlji i na međunarodnom planu
 • Podršku učešću predstavnika gradova i opština u oblasti međunarodne saradnje, na međunarodnim skupovima i u međunarodnim organizacijama
 • Praćenje stanja, analize i istraživanja u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu
 • Informativnu i publicističku delatnost i upoznavanje šire javnosti sa temama od značaja za razvoj lokalne samouprave, kao i o ukupnom značaju i ulozi lokalnih vlasti u svakodnevnom životu građana
 • Rad na projektima i programima koji doprinose razvoju lokalne samouprave u Srbiji.

Naziv, znak i sedište

Član 4.

Naziv udruženja je: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Standing Conference of Towns and Municipalities.

Skraćeni naziv udruženja je SKGO, a na engleskom jeziku SCTM.

SKGO ima znak, koga čine dva stilizovana goluba spojenih krila na polju pravougaonog oblika, sa početnim slovima naziva udruženja u dnu. Boje znaka su tamno crvena, zlatna i bela.

SKGO ima sedište u Beogradu, Makedonska 22.

SKGO svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi članstva

Član 5.

Član SKGO može biti grad i opština sa teritorije Republike Srbije koji prihvata ciljeve, principe SKGO i Statut i podnese prijavu za učlanjene.

Odluku o pristupanju SKGO, kao i odluku o istupanju iz članstva, donosi organ propisan statutom opštine, odnosno grada, a ako nije određen drugi organ, odluku donosi skupština opštine, odnosno grada.

Prijem u članstvo i prestanak članstva

Član 6.

Skupština SKGO potvrđuje članstvo, i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u SKGO prestaje:

 • odlukom organa propisanog statutom opštine odnosno grada
 • prestankom postojanja člana.

Članstvo prestaje danom prijema odluke o istupanju opštine/grada, odnosno danom prestanka postojanja člana.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član SKGO ima pravo da, preko svojih predstavnika:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva SKGO;
 2. učestvuje u odlučivanju na Skupštini i drugim organima i telima SKGO;
 3. bira i bude biran u organe i tela SKGO;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima SKGO.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva SKGO;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima SKGO;
 3. da obezbedi da njegovi predstavnici obavljaju funkciju u organu SKGO na koju je izabran
 4. plaća članarinu;
 5. obavlja druge aktivnosti koje mu povere Skupština i Predsedništvo SKGO.

Organi SKGO

Član 8.

Organi SKGO su Skupština, Predsedništvo i Nadzorni odbor.

Skupština

Član 9.

Skupštinu SKGO čine svi članovi. Svakog člana Skupštine predstavlja jedan  predstavnik sa pravom glasa.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsedništva ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova.

Inicijativa iz stava 3. se podnosi Predsedništvu u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanredna skupština mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje. 

Sednicu Skupštine saziva predsednik SKGO, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine uz priloženi predlog dnevnog reda.

Sednicom predsedava predsednik SKGO.

Skupština:

 1. utvrđuje platformu i smernice za rad SKGO;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte SKGO predviđene ovim statutom;
 4. usvaja programske i druge dokumente;
 5. bira i razrešava članove Predsedništva;
 6. iz redova izabranih članova Predsedništva bira predsednika SKGO;
 7. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu SKGO;
 8. razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj SKGO;
 9. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada SKGO;
 10. donosi odluku o obračunu članskog doprinosa SKGO;
 11. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 12. usvaja Izborna pravila SKGO;
 13. osniva i ukida odbore SKGO i bira i razrešava predsednike odbora;
 14. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 15. imenuje generalnog sekretara;
 16. osniva organizacije i druga pravna lica od interesa za članove
 17. vrši druge poslove predviđene zakonom i Statutom

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina ovlašćenih predstavnika članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada SKGO neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Predsednik SKGO

Član 10.

Predsednik SKGO bira se iz redova članova Predsedništva izabranih na Skupštini.

Mandat predsednika traje 2 godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Predsednik predstavlja SKGO i zastupa njene stavove i inicijative u zemlji i inostranstvu.

Predsednik SKGO predsedava Skupštinom i Predsedništvom.

Predsednik SKGO ima zamenika koga bira Predsedništvo na predlog predsednika SKGO iz redova članova Predsedništva.

U slučaju sprečenosti, predsednika zamenjuje njegov zamenik koji je ovlašćen da u ime predsednika SKGO obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadležnosti.

Predsedništvo

Član 11.

Predsedništvo je izvršni organ SKGO, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni ovim Statutom i programskih opredeljenja, odluka i zaključaka Skupštine.

Predsedništvo ima 25 članova.

Dvadesetčetiri člana Predsedništva bira i opoziva Skupština iz reda članova, u skladu sa Izbornim pravilima SKGO.

Generalni sekretar je član Predsedništva po funkciji.

Mandat članova Predsedništva traje 2 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 12.

Predsedništvo:

 1. rukovodi radom SKGO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva SKGO;
 2. prati i usmerava  redovno obavljanje delatnosti SKGO; razmatra i usvaja izveštaje generalnog sekretara o radu SKGO;
 3. usvaja planove i programe rada SKGO;
 4. usvaja finansijski plan SKGO i godišnji račun;
 5. priprema predloge: dnevnog reda drugih dokumenata za razmatranje i odlučivanje na Skupštini SKGO;
 6. poverava posebne zadatke pojedinim članovima;
 7. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne petine članova i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 8. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u skladu  sa zakonom;
 9. stara se o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine;
 10. pokreće inicijative pred državnim organima i drugim organima i organizacijama u ime članova SKGO;
 11. imenuje članove odbora SKGO;
 12. osniva i ukida mreže i uređuje njihov delokrug i funkcionisanje;
 13. na predlog generalnog sekretara imenuje zamenika generalnog sekretara;
 14. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi i tela SKGO;
 15. izuzetno, odlučuje i o onim pitanjima za koje ga na to ovlasti Skupština.

Predsedništvo punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina predstavnika članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predsedništvo može održavati elektronske sednice.

Nadzorni odbor

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje SKGO i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsedništvo.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz redova članova SKGO, u skladu sa Izbornim pravilima SKGO. Predsednika Nadzornog odbora bira Skupština iz redova izabranih članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor razmatra finansijski izveštaj SKGO i finansijski plan i podnosi ih na usvajanje.

Odbori i radna tela SKGO

Član 14.

Odbori su stalna radna tela SKGO koja razmatraju pitanja iz posebnih oblasti od značaja za lokalnu samoupravu i definišu stavove i predloge organima SKGO u vezi sa posebnim pitanjima iz svog delokruga.

Broj, delokrug odbora i njihovo funkcionisanje uređuje Skupština odlukom.

Izuzetno, između dve sednice Skupštine, Predsedništvo može formirati ili ukinuti odbor i o tome obavestiti Skupštinu.

Mreže su radna tela SKGO koja okupljaju stručnjake iz lokalne samouprave koji su zaduženi za poslove iz konkretnih oblasti u nadležnosti JLS i predstavljaju mehanizam njihove međusobne komunikacije, razmene iskustava i znanja iz prakse i razmene informacija SKGO sa njenim članicama, o pitanjima iz delokruga mreže.

Osnivanje, delokrug i funkcionisanje mreže uređuje Predsedništvo odlukom.

Skupština i Predsedništvo mogu svojim odlukama formirati i druga radna tela.

Odlukom kojom je formirano radno telo iz stava 4. određuje se način izbora njegovih članova, delokrug, trajanje mandata i način finansiranja.

Generalni sekretar

Član 15.

Generalni sekretar zastupa SKGO u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Generalni sekretar rukovodi Stručnom službom SKGO i predstavlja SKGO u odnosima sa partnerskim organizacijama i institucijama.

Generalni sekretar je odgovoran za ostvarivanje planova i programa rada i drugih zadataka koje Stručnoj službi povere Skupština i Predsedništvo SKGO.

Generalni sekretar donosi odluke i druge opšte akte od značaja za funkcionisanje SKGO kao pravnog lica i stara se o zakonitosti rada SKGO.

Generalnog sekretara na obrazloženi predlog Predsedništva imenuje Skupština na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Zamenici generalnog sekretara

Član 16.

Generalni sekretar ima dva zamenika i to: zamenika generalnog sekretara za zastupanje interesa članstva i zamenika generalnog sekretara za usluge članstvu.

Zamenike generalnog sekretara, iz reda zaposlenih u Stručnoj službi SKGO, na predlog generalnog sekretara, imenuje Predsedništvo na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Zamenici generalnog sekretara su ovlašćeni da, u odsustvu ili po ovlašćenju generalnog sekretara, zastupaju SKGO, potpisuju sva finansijska dokumenta u ime SKGO i obavljaju druge poslove iz nadležnosti generalnog sekretara.

Stručna služba

Član 17.

Stručna služba obavlja stručne, organizacione, tehničke i druge poslove iz okvira delatnosti SKGO.

Organizaciju i funkcionisanje Stručne službe uređuje generalni sekretar.

Generalni sekretar donosi odluke i rešenja u vezi sa radnopravnim statusom zaposlenih u Stručnoj službi, u skladu sa propisima o radnim odnosima i aktima SKGO.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 18.

Rad SKGO je javan.

Predsednik, Predsedništvo i generalni sekretar se staraju o redovnom obaveštavanju članstva, državnih organa i šire javnosti o radu i aktivnostima SKGO, neposredno ili putem elektronskih, štampanih i drugih medija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Godišnji izveštaji o aktivnosti SKGO podnose se članovima na sednici Skupštine SKGO.

Saradnja i udruživanje

Član 19.

Radi ostvarenja svojih ciljeva SKGO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

SKGO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.

SKGO pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, sponzorstvom, reklamama i na drugi zakonom dozvoljen način.

Odluku o članarini donosi Skupština.

SKGO može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti lokalne samouprave, pružanja savetodavnih usluga iz oblasti lokalne samouprave, prodajom publikacija, realizacijom projekata i na druge načine koji su u skladu sa ciljevima SKGO i interesima članstva.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 21.

SKGO može pribavljati sredstva obavljajući privrednu delatnost, i to:

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

SKGO može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva SKGO, uključujući i troškove redovnog rada SKGO i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Odluku o načinu korišćenja dobiti donosi Predsedništvo.

Osnivanje privrednog društva

Član 22.

SKGO može samostalno ili zajedno sa drugim pravnim ili fizičkim licima osnovati privredno društvo radi obavljanja delatnosti kojom se stiče dobit, u skladu sa zakonom.

Odluku o osnivanju privrednog društva donosi Skupština, u skladu sa zakonom.

Prestanak rada SKGO

Član 23.

SKGO prestaje sa radom odlukom Skupštine ili kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva SKGO, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom SKGO u slučaju prestanka rada

Član 24.

U slučaju prestanka rada, imovina i sredstva SKGO će se predati na čuvanje Gradu Beogradu. 

Grad Beograd će predati sačuvanu imovinu i sredstva naknadno formiranom udruženju koje bude okupljalo najmanje polovinu opština i gradova u Srbiji.

Izgled i sadržina pečata

Član 25.

SKGO ima pečat okruglog oblika i na kojem je ispisano: „Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd”.

Primena odredaba Zakona o udruženjima

Član 26.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Stupanje na snagu

Član 27.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije br. 652/1 od 27.12.2017. godine – prečišćen tekst.

                                                                            

                                                                                                                                                                           Predsednik

                                                                                                                                                                             Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije

                                                                                                                                                                            dr sci. med. Goran Cvetanović