Skupština

Skupštinu SKGO čine svi članovi. Svakog člana Skupštine predstavlja jedan predstavnik sa pravom glasa.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsedništva ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova.

Inicijativa iz stava 3. se podnosi Predsedništvu u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanredna skupština mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Sednicu Skupštine saziva predsednik SKGO, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine uz priloženi predlog dnevnog reda.

Sednicom predsedava predsednik SKGO.

Skupština:

 1. utvrđuje platformu i smernice za rad SKGO
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte SKGO predviđene ovim statutom;
 4. usvaja programske i druge dokumente;
 5. bira i razrešava članove Predsedništva;
 6. iz redova izabranih članova Predsedništva bira predsednika SKGO
 7. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu SKGO;
 8. razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj SKGO;
 9. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada SKGO;
 10. donosi odluku o obračunu članskog doprinosa SKGO;
 11. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
 12. usvaja Izborna pravila SKGO
 13. osniva i ukida odbore SKGO i bira i razrešava predsednike odbora
 14. bira i razrešava članove Nadzornog odbora
 15. imenuje generalnog sekretara
 16. osniva organizacije i druga pravna lica od interesa za članove
 17. vrši druge poslove predviđene zakonom i Statutom

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina ovlašćenih predstavnika članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada SKGO neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.