Multilateralna saradnja

Ujedinjeni gradovi i lokalne samouprave -  https://www.uclg.org/

Ova organizacija predstavlja i zastupa lokalne interese na globalnom nivou bez obzira na veličinu jedinica lokalnih vlasti. Sedište ove svetske organizacije nalazi se u Barseloni. Misija organizacije je jednoglasno zastupanje interesa demokratske lokalne samouprave promovišući njene vrednosti, ciljeve i interese putem saradnje na lokalnom nivou, ali i u okviru šire međunarodne zajednice.

SKGO i UCLG 

Stalna konferencija gradova i opština je, posredstvom Saveta evropskih opština i regija (CEMR) član ove svetske asocijacije. Predstavnici SKGO učestvuju u pojedinim skupovima koje organizuje UCLG.

SAVET EVROPE  https://www.coe.int/en/web/portal/home

Savet Evrope je najstarija panevropska politička organizacija nastala 1949. godine u Strazburu, Francuska, sa ciljem sprečavanja sukoba na teritoriji Evrope. Prevashodni ciljevi su unapređenje stanja ljudskih prava, parlamentarne demokratije i vladavine prava i promocija zajedničkih vrednosti u Evropi. Jedna od osnovnih vrednosti je razvoj demokratije na lokalnom i regionalnom nivou. Danas su članice Saveta Evrope sve države Evrope sa izuzetkom Belorusije (ukupno 47). U strukturi Saveta Evrope su tela poput Komiteta ministara, Parlamentarne skupštine, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, Evropskog suda za ljudska prava, Komesara za ljudska prava, Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija, generalnog sekretara, zamenika generalnog sekretara i Sekretarijata. Državna zajednica SiCg je 3. aprila 2003. godine postala punopravan član Saveta Evrope i tom prilikom preuzela obaveze shodno punopravnom članstvu. Republika Srbija je zadržala kontinuitet Državne zajednice u Savetu Evrope. Podrška lokalnoj samoupravi se ogleda pre svega u radu Kongresa lokalnih i regionalnihvlasti, ali i kroz realizaciju različitih aktivnosti i projekata.

SKGO I SAVET EVROPE

SKGO učestvuje u radu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti kroz predlaganje dela članova delegacije RS u Kongresu. Zatim, SKGO sarađuje sa direktoratima u okviru Sekretarijata Saveta Evrope u realizaciji projekata i programa, kao i kroz podršku u realizaciji kampanja i drugih aktivnosti koje se tiču lokalnog nivoa. Takođe, SKGO sarađuje sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu.

Kongres lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope  https://www.coe.int/en/web/congress/home – 

Kongres sa sedištem u Strazburu osnovan je 1994. g. kao savetodavno telo Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine i danas okuplja 648 izabranih predstavnika iz preko 200 hiljada lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 država članica Saveta Evrope. Uloga Kongresa je promocija lokalne i regionalne demokratije, unapređenje lokalne i regionalne uprave i jačanje ovlašćenja samouprave. Od svog osnivanja Kongres je izradio veliki broj međunarodnih sporazuma, uključujući i Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi koja je postala međunarodni standard u ovoj oblasti, postavljajući zajedničke evropske standarde za zaštitu prava lokalne samouprave ( https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122 ).

U zemljama članicama Kongres vrši monitoring primene Povelje, odnosno lokalne I regionalne demokratije o čemu sačinjava izveštaje, zaključke, i preporuke za vlasti. Kongres vrši, po potrebi i pozivu, monitoring lokalnih i regionalnih izbora u zemljama članicama. Ohrabruje devoluciju i regionalizaciju, konsultacije I politički dijalog nacionalnih, lokalnih I regionalnih vlasti, kao i prekograničnu saradnju gradova i regiona. Kongresa se sastoji od Biroa, Veća lokalnih i Veća regionalnih vlasti, Statutarnog foruma, Komiteta za monitoring, Komiteta za upravu I Komiteta za tekuće poslove, politickih grupa, radnih grupa i Sekretarijata. Generalni sekretar je Andreas Kifer.

Lokalne i regionalne vlasti su predstavljene kroz nacionalne delegacije. Delegaciju Republike Srbije imenuje Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, koji se objedinjuje na osnovu predloga ovlašćenih predlagača: Predsedništva SKGO I Skupštine AP Vojvodine,  na mandat od 2 godine ili do novih izbora.  Sekretarijat Delegacije je SKGO.  Aktuelni sastav delegacije je:

SKGO i Kongres lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope

U radu ovog tela SKGO učestvuje kao predlagač dela članova delegacije Republike Srbije (ukupno 12), dok preostala 2 člana predlaže Skupština AP Vojvodine. Takođe SKGO obavlja funciju sekretarijata Delegacije.  Predstavnici SKGO, kao članovi delegacije RS u ovom telu učestvuju u plenarnim zasedanjima Kongresa, sastancima komiteta, ad hok radnim grupama, monitoring misijama za posmatranje lokalnih izbora, a neki su postavljeni i za izvestioce po pojedinim pitanjima. SKGO takođe pruža podršku monitoring misijama za posmatranje izbora u Srbiji, prosleđuje relevantneinformacije o lokalnim vlastima Kongresu i učestvuje na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima.

Članovi u Veću lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope :

 1. Jelena Trifunović, predsednica opštine, Svrljig
 2. Robert Fejstajmer, predsednik opštine, Kanjiža
 3. Saša Paunović, predsednik opštine, Paraćin
 4. Minja Obradović, članica veća, Kragujevac

Zamenici članova u Veću lokalnih vlasti Konresa lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope:

 1. Aleksandra Popović, predsednica opštine, Surdulica
 2. Martina Milosavljević, odbornica, Knjaževac
 3. Vladan Vasić, gradonačelnik, Pirot

Članovi u Veću regiona Kongresa lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope:

 1. Prof. dr Zoran Perišić, odbornik, Niš
 2. Ivana Tomić, članica veća, Beograd

Zamenici članova u Veću regiona Kongresa lokalnih i  regionalnih vlasti Saveta Evrope:

 1. Tihomir Petković, gradonačelnik, Užice
 2. Zoran Alimpić, odbornik, Beograd
 3. Dušica Davidović, odbornica, Niš

SAVET EVROPSKIH OPŠTINA I REGIONA (CEMR) www.ccre.org 

Savet evropskih opština osnovan je u Ženevi 1951. godine od strane grupe evropskih gradonačelnika; kasnije se organizacija okrenula i regionalnom nivou vlasti i postaje Savetevropskih opština i regija. CEMR je danas najznačajnija organizacija lokalnih i regionalnih vlasti Evrope; njeno članstvo čini preko 50 nacionalnih asocijacija iz 39 država. Ove asocijacije predstavljaju 100 000 jedinica lokalnih i regionalnih vlasti. CEMR je predstavnička i demokratska politička organizacija koja ima dva upravljačka tela: Izvršni biro i Politički komitet koji može osnivati radne strukture. Takođe, Političko liderstvo u organizacije čine predsednik, kopredsednici, izvršni predsednici i potpredsednici. Generalni sekretar je odgovoran za efikasni menadžment Sekretarijata koji se sastoji od oko 20 zaposlenih.

SKGO i CEMR – Od 2008. godine Stalna konferencija gradova if opština je punopravni član CEMR, čime smo stekli pravo da ravnopravno i u skladu sa interesima asocijacije učestvujemo uradu, kako upravljačkih, tako i radnih organa i struktura CEMR. SKGO ima 4 predstavnika (izabrani predstavnici jedinica lokalne samouprave) u Političkom komitetu CEMR.

SKGO predstavnici u Političkom komitetu:

Članovi

 • Jelena Trifunović, Predsednica opštine, Svrljig
 • Rade Rajković, Predsednik skupštine grada, Niš
 • Andreja Mladenović, Zamenik gradonačelnika, Beograd
 • Miroslava Babić, članica Gradskog veća, Subotica

Zamenici članova

 • Bojan Radović, predsednik opštine, Ararnđelovac
 • Nihat Biševac, gradonačelnik, Novi Pazar
 • Jasmina Ranđelović, odbornica Skupštine grada, Leskovac
 • Ljuba Travica, zamenica predsednika Skupštine grada, Zrenjanin

Generalni sekretar SKGO učestvuje u okupljanjima generalnih sekretara i direktora asocijacija članica. SKGO ima svoje predstavnike i u radnim strukturama CEMR. Delegati SKGO (4 izabrana predstavnika jedinica lokalne samouprave) učestvuju u radu generalne skupštine CEMR koja se sastaje svake 3 godine. Stalna konferencija prikuplja i prosleđuje informacije o lokalnim vlastima, učestvuje u analizama, istraživanjima, studijama koje priprema CEMR.

Mreža asocicijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) www.nalas.eu

Predstavlja Mrežu asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope. Mreža okuplja 14 asocijacija koje predstavljaju oko 9000 jedinica lokalnih vlasti u kojima živi preko 80 miliona stanovnika ove regije. NALAS je osnovan kao rezultat Prvog foruma gradova i regiona Jugoistočne Evrope koji je održan u Skoplju 2000. godine, a sama mreža nastala je u okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope i Saveta Evrope. 2005. godine NALAS je postao zvanična sa sedištem u Strazburu, a tokom 2007. godine uspostavljen je Sekretarijat NALAS-akoji se nalazi u Skoplju i zadužen je za sveukupnu koordinaciju u okviru mreže, kao i za implementaciju aktivnosti.

SKGO I NALAS – Stalna konferencija gradova i opština je član i jedan od pokretača incijative za formiranje ove mreže. Delegati SKGO (predstavnici gradova i opština Srbije) učestvuju u radu Generalne skupštine koja se održava svake godine. Predstavnik SKGO učestvuje u radu Mreže službenika za vezu, kao i u radu Izvršnog biroa asocijacije. Pored toga, predstavnici SKGO učestvuju u radu različitih tematskih radnih grupa (urbanizam, energetska efikasnost, finansije, EU integracije i dr.), a u partnerstvu sa drugim asocijacijama članicama mreže SKGO učestvuje i u realizaciji regionalnih projekata.

 

Asocijacija agencija lokalnih demokratija (ALDA)  http://www.alda-europe.eu/newSite/index.php

ALDA je međunarodna nevladina organizacija sa sedištem u Strazburu i kancelarijama u Briselu, Vićenci, Brindiziju, Subotici i Skoplju, posvećena promociji dobre uprave i učešća građana na lokalnom nivou, naročito povezivanju lokalnih vlasti i civilnog društva. Osnovana je 1999. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti sa ciljem koordinacije mreže Agencija lokalne demokratije (LDAs) koje su postojale jos od 1993. godine. Ovo je ostalo kao jedna od aktivnosti i sada je ALDA tzv. krovna organizacija Agencija lokalne demokratije koje su samoodržive, lokalno registrovane NVO koje promovišu dobru upravu i lokalnu samoupravu. U ovom trenutku ALDA je jedna od najobuhvatnijih i najznačajnijih nevladinih organizacija koju čini preko 150 članova (predstavnika lokalnih vlasti, asocijacija lokalnih vlasti i NVO) iz 30 zemalja. Organizacijom predsedava predsednik, rukovodi Upravni odbor, dok direktor upravlja Sekretarijatom ALDA. 

U Republici Srbiji postoji Agencija lokalne demokratije sa kancelarijom u Subotici i Nišu i poljem delovanja u Nišu, Kraljevu i Kragujevcu.

SKGO i ALDA – Stalna konferencija gradova i opština je punopravni član ALDA od 2009. godine i učestvovala je u radu radnih grupa za pitanja: lokalne samouprave, dobre uprave, decentralizacije, LER, proširenje EU, aktivno učešće građana. SKGO pruža podršku učešću članova Delegacije u Kongresu u aktivnostima ALDA.