Bilateralna saradnja

Bratimljenje i decentralizovana saradnja

U skladu sa rastućom potrebom približavanja država I njihovih građana na nivou Evrope, a u cilju postizanja osećaja pripadnosti Evropi i razvoju ideje evropskog građanstva, jedinice lokalne samouprave u Srbiji sve češće izražavaju spremnost da uspostave kontakte sa jedinicama lokalnih vlasti drugih država, a u cilju uzajamnog upoznavanja, razmene informacija i znanja, približavanja građana, ali, sve više, i u cilju realizovanja konkretnih akcija, pa čak i celokupnih projekata. Sam karakter bratimljenja i ideja sa kojom je ovaj pokret nastao u Evropi posle 2. svetskog rata evoluirao je tokom godina i to u smeru uključivanjna građana u aktivnosti bratimljenja, a sve u cilju unapređenja njihovog razumevanja, stvaranja duha zajedništva na nivou Evrope. U skladu sa ovim trendom, i način na koji su opštine u Srbiji posle 2000. godine nastavile da razvijaju svoju međunarodnu aktivnost menjao se i prilagođavao savremenom trenutku. Tome su doprinosili projekti sprovođeni od strane SKGO u opštinama (EXCHANGE I Logo East), ali i povećanje vidljivosti naših opština na nivou Evrope putem internet prezentacija (www.skgo.org i www.twinning.org ). Stalna konferencija gradova i opština članstvu pruža adekvatnu i pravovremenu podršku u uspostavljanju saradnje sa jedinicama LS drugih država. Takođe, u okviru Programa Exchange 2 izrađen je Priručnik o bratimljenju sa najvažnijim informacijama i primerima korisnim pri planiranju partnerstava. SKGO učestvuje u radu Mreže za bratimljenje Saveta evropskih opština i regija(CEMR Twinning Network), održava redovnu saradnju sa MSP u oblasti bilateralne saradnje lokalnih nivoa vlasti i prati dešavanja posvećena ovoj temi koja se organizuju na nivou Evrope i sveta. Podrška aktivnostima bratimljenja koju SKGO pruža sastoji se iz: savetodavne pomoći, pomoći pri pronalaženju partnera, informisanja članstva o aktuelnim dešavanjima u oblasti bratimljenja, pokretanje incijativa u oblasti bratimljenja i njihovo upućivanje centralnim vlastima.

Termin decentralizovana saradnja odnosi se na bilateralnu saradnju dve države koja se ne sprovodi na centralnom, državnom nivou, već, decentralizovano, na regionalnom ili lokalnom nivou. Ovaj vid saradnje posebno se praktikuje od strane jedinica lokalne samuprave Francuske gde je ovaj termin i nastao. Za razliku od bratimljenja, ovaj vid saradnje više podrazumeva saradnju na konkretnim aktivnostima od zajedničkog interesa. SKGO u saradnji sa Ambasadom Francuske niz godina podržava decentralizovanu saradnju francuskih I srpskih gradova I opština.

Partnerstva sa asocijacijama JLS  

 U okviru mreža kakve su NALAS i CEMR , Stalna konferencija ima priliku da na ravnopravnom nivou sarađuje sa velikim brojem asocijacija lokalnih vlasti Evrope. Ova saradnja odvija se kroz realizaicju zajedničke aktivnosti u okviru pojedinih projekata, razmenu primera dobre prakse, posete delegacija, učešća na skupovima i slično. Konkretna i dugoročna saradnja formalno je definisana kroz Sporazume o saradnji potpisane sa sledećim asocijacijama: Zajednica opština Crne Gore (2007. godina), Zajednica jedinica lokalnih samouprava Makedonije (2007. godina), Slovenačka asocijacija opština (2007. godina), Izraela (2008. godine), Pored saradnje formalizovane kroz Sporazume, SKGO ostvaruje ili je ostvarivao praktičnu i konkretnu saradnju i sa asocijacijama sledećih država: Austrije, Švedske, Bugarske, Italije, Češke, Slivačke,Republike Srpske, Norveške, Francuske, Holandije.