EU i lokalna samouprava

Evropska unija je međunarodna organizacija sa nadnacionalnim obeležjima čije su članice države povezane zajedničkim interesima i udružuju se radi ostvarivanja svojih ciljeva u različitim oblastima. Nastala sa ciljem sprečavanja sukoba između susednih zemalja na tlu Evrope, radi zaštite naroda koji žive na tom području, njihovog ekonomskog i političkog ujedinjenja i obezbeđenja trajnog mira, kao svoje osnovne vrednosti  koje dele njene članice ističe: poštovanje mira, demokratije, slobode, jednakosti, pravde, vladavina prava, poštovanje i zaštita ljudskih prava i prava manjina i održivosti. Jedinstveno tržište se zasniva na 4 slobode – kretanje radne snage, kapitala, roba i usluga.

EU danas čini 28 država članica koje pripadaju Uniji i njihovi državljani kojih je danas 500 miliona. Države članice deo svoje suverenosti u određenim oblastima udružuju I prenose na zajedničke institucije EU kako bi se odluke o pojedinim pitanima od zajedničkih interesa donosile demokratski.

Ciljevi i vrednosti EU se ostvaruju kroz integraciju ekonomskih, političkih i monetarnih sistema članica, kroz kreiranje jedinstvenog evropskog tržišta i kroz sprovođenje zajedničkih politika, aktivnosti i primenu pravnih normi.

Politike EU

Integracija u ekonomskom i političkom smislu između država članica EU podrazumeva donošenje odluka povodom niza pitanja koja se tiču različitih oblasti društvenog života.  Danas su one mnogobrojne u skladu sa konkretnom potrebom i to:

Audiovizualno i mediji

Carina

Digitalna ekonomija i društvo

Energija

Ekonomska i monetarna pitanja

Građanstvo EU-a

Humanitarna pomoć i zaštita građana

Institucionalna pitanja

Istraživanje i inovacija

Javno zdravstvo

Klimatsko delovanje

Kultura

Ljudska prava

Konkurencija

Obrazovanje, obuka i mladi

Životna sredina

Oporezivanje

Preduzetništvo

Pojedinačno tržište

Poljoprivreda

Pomorstvo i ribarstvo

Potrošači

Pravosuđe i unutrašnji poslovi

Saobraćaj

Budžet

Proširenje

Razvoj i saradnja

Regionalna politika

Bezbednost hrane

Sport

Sprečavanje prevara

Svemir

Trgovina

Spoljna i bezbednosna politika

Višejezičnost

Zapošljavanje i socijalni poslovi

U cilju implementacije svojih politika, EU koristi sledeće instrumente: Institucije, pravne tekovine, programe i finansiranje.

EU institucije

predstavljaju jedinstveni institucionalni okvir koji ima za cilj da promoviše vrednosti EU, doprinosi ostvarenju ciljeva, služi interesima EU i građana, i obezbeđuje konzistentnost, efektivnost i kontinuitet njenih politika i aktivnosti. https://europa.rs/linkovi/

Evropski parlament

čine ga predstavnici građana EU izabrani na opštim, slobodnim neposrednim izborima. Oni predstavljaju građane EU i njihovu demokratsku volju u odnosu sa drugim institucijama i omogućavaju učešče građana u donošenju odluka EU. Parlament ima 751 člana iz 28 zemalja članica koji su organizovani po političkim grupama. Uloga parlamenta je:

 • Donošenje zakona u postupku saodlučivanja
 • Nadzor nad radom institucija, pre svega Evropske komisije i Saveta EU
 • Donošenje odluke o budžetu EU u postupku zajedničkog odlučivanja
 • Sprovođenje političke kontrole i davanje mišljenja.

Evropski savet

čine ga šefovi država/valda zemalja članica I predsednik Evropske komisije. Glavni politički organ koji donosi političke odluke i usmerava rad EU.  Uloga Evropskog saveta je:

 • Daje političke smernice za rad drugih organa
 • Odlučuje o ključnim pitanima o kojima nije moglo na nižem nivou
 • Donosi najvažnije političke odluke
 • Koordinira rad organa EU naročito u vezi sa spoljnom i bezbednosnom politikom i politikom proširenja

Evropska komisija

čine je 28 članova ili komesara  (po jedan iz svake države članice) koji zastupaju interese EU kao celine, a ne interese države iz koje dolaze.  Komesare imenuju nacionalne vlade. Vlade država članica biraju predsednika Evropske komisije kojeg potvrđuje Parlament. Komisija se sastoji od generalnih direktorata koji odgovaraju za posebnu oblast politike, kao i službi – administracija, eksperti, i sekretarijat. Evropska komisija ima ulogu da:

 • Priprema predloge propisa i ima pravo zakonodavne inicijative
 • Odgovorna za primenu odluka Parlamenta i Saveta – sprovođenje politika, upravljanje programima i dodela fondova
 • Primena prava EU sa Sudom pravde – uloga joj je da se stara o primeni osnivačkih ugovora i propisa, vrši nadzor nad primenom normi i pokreće postupak pred Sudom EU ukoliko uoči nepravilnosti
 • Predstavlja EU na međunarodnom planu

Savet EU

čine ga ministri država članica koji se menjaju u zavisnosti od oblasti koja je na dnevnom redu. Zastupa i izražava interese država članica. Savet EU ima ovlašćenja da:

 • Donosi zakone zajedno sa Evropskim parlamentom
 • Koordinira ekonomske i socijalne politike u zemljama članicama
 • Zaključuje međunarodne sporazume
 • Odobrava EU budžet zajedno sa Evropskim parlamentom
 • Definiše i implementira zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku
 • Koordinira saradnju između nacionalnih sudova i policijskih snaga u krivičnim pitanjima

Način rada institucija

Evropski savet određuje opšti smer političkog delovanja u EU, ali nema ovlašćenje za donošenje zakona. U okviru međusobne saradnje Evropski parlament, Savet EU i Evropska komisija „redovnim zakonodavnim postupkom“ (stari naziv „suodlučivanje“) stvaraju politike i propise koji važe u EU. U načelu, Komisija predlaže nove propise, a Parlament i Savet ih donose. Nakon toga Komisija i države članice sprovode propise, a Komisija pazi na njihovu odgovarajuću primenu.

Donošenje odluka u EU – dodatne informacije o donošenju propisa u EU

https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_hr

Ostale institucije EU:

Sud Evropske unije

Evropska centralna banka (ECB)

Evropski revizorski sud (ERS)

Evropska služba za spoljno djelovanje (ESVD)

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC)

Evropski komitet regiona (COR)

Evropska investiciona banka (EIB)

Evropski ombudsman

Evropski supervizor za zaštitu podataka (EDPS)

Međuinstitucionalna tela

Predstavništva Evropske komisije (u državama članicama)

Delegacije Evropske Unije (u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama)

Komitet regiona (JCC) – http://cor.europa.eu/hr/Pages/home.aspx

Komitet regiona EU osnovan je Ugovorom iz Mastrihta 1992. godine kao savetodavno telo EU koje čine izabrani predstavnici evropskih regiona i lokalnih vlasti- danas ima 350 članova i isto toliko njihovih zamenika iz 28 država članica EU . Postoje dva osnovna razloga stvaranja Komiteta regiona: pošto najveći deo evropskog zakonodavstva, oko 70% ima neposredan uticaj na regionalnom i lokalnom planu, to je od izuzetne važnosti da građani EU budu uključeni u izgradnju EU i da izabranim vlastima koje su najbliže građanima bude omogućeno da iznesu svoje stavove u postupku pripreme EU zakonodavstva. Sedište je u Briselu. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji imaju status posmatrača u Komitetu regiona. Komitet regiona ima isključivo savetodavnu funkciju. Sastaje se 6 puta godišnje na plenarnim sednicama i prosleđuje svoje zaključke Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu. Tela Komiteta su Plenarna skupština, Biro, Predsednik, potpredsednici i predsednici političkih grupa, komisije, nacionalne delegacije i političke grupe. Komitet regiona mora biti konsultovan prilikom donošenja svih mera vezanih za sledeće teme kojima se bave njegovih 6 komisija:  zapošljavanje, stručno osposobljavanje, ekonomsku i socijalnu koheziju, socijalnu politiku, zdravstvo; obrazovanje i kulturu; zaštitu životne sredine, klimatske promene, energiju; prevoz i transevropsku mrežu; civilnu zaštitu i službe od opšteg interesa.

Komitet regiona ima dva pododbora, od kojih je jedan Zajednički konsultativni odbor (ZKO). ZKO se formira za svaku zemlju kandidata za članstvo posebno i države su u njima predstavljene članovima koji mogu efikasno da zastupaju interese regionalnih i lokalnih vlasti tih država. Republika Srbija nije član u Komitetu regiona, već posmatrač, ali ima pravo da imenuje predstavnike u ZKO.

Odlukom Saveta Evropske unije i Evropske komisije (2013/489/EU, Euroatom) kojom se usvaja nacrt Odluke br. 1 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije, čl. 15. utvrđeno je da se osniva Zajednički konsultativni odbor sastavljen od prestavnika Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih vlasti u Republici Srbiji  http://cor.europa.eu/en/activities/enlargement-countries/Pages/Serbia.aspx .

Zadatak ovog odbora je da pomogne Savetu u cilju promovisanja dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih organa vlasti u EU i Srbiji i predstavlja mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti u RS za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo u EU. ZKO je konstituisan 2015. godine.Poslove Sekretarijata vrši ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave. Do sada je održano 3 sastanka ovog tela.

Članovi delegacije iz Republike Srbije u Zajedničkom konsultativnom odboru sa Komitetom regiona su:

 1. Mirjana  Mitrović, članica  opštinskog  veća,  gradska  opština  Vračar
 2. Dejan  Jovanović, predsednik  opštine,  gradska  opština  Niška  Banja
 3. Mira Radenović, Gradskog veća,  grad  Novi Sad
 4. Sabina  Dizdarević,  odbornica  skupštine  opštine,  opština  Tutin
 5. Lidija  Jovanović,  odbornica  skupštine  opštine,  opština  Knjaževac

Zamenici članova delegacije Republike Srbije u  Zajedničkom  konsultativnom  odboru  sa Komiteta  regiona su:

 1. Nikola  Naumović,  odbornik  skupštine  grada,  grad  Čačak
 2. Jelena  Trifunović,  predsednica  opštine,  opština  Svrljig
 3. Saša  Đorđević,  predsednik  opštine,  opština  Gadžin  Han
 4. Vladica Dimitrov, predsednik opštine,  opština  Dimitrovgrad
 5. Robert  Fejstamer,  predsednik  opštine,  opština  Kanjiža

Zakonodavstvo EU

Stupanje u članstvo Evropske unije uslovljeno je prihvatanjem svih prava i obaveza na kojima se zasniva Evropska unija i njen institucionalni okvir, obuhvaćenih pojmom pravne tekovine (acquis communautaire https://europa.eu/european-union/law_en ).

Najvažniji izvori pravnih tekovina EU su:

 • primarno zakonodavstvo – osnivački ugovori;
 • sekundarno zakonodavstvo – uredbe, uputstva, odluke, preporuke i mišljenja;
 • drugi izvori prava – presude Suda pravde Evropske unije, opšta pravna načela, međunarodni ugovori;
 • ostali akti – rezolucije, izjave, preporuke, smernice, zajedničke akcije, zajedničke pozicije itd.

Uloga lokalnih vlasti u EU

Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u EU sve više dobija na značaju. Imajući u vidu da je 60% odluka koje donose lokalne i regionalne vlasti pod uticajem evropskog zakonodavstva, te da oko 70% javnih investicija na lokalnom I regionalnom nivou, jasno je da lokalne i regionalne vlasti predstavljaju važan deo EU i važan faktor implementacije ključnih politika I suočavanja sa izazovima - od klimatskih promena, do prevazilaženja ekonomskih I socijalnih razlika, do prijema migracija.  Sve više pitanja se rešava na lokalnom I regionalnom nivou, jer je najbliži potrebama građana. Lokalne I regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja I poboljšanja životnom standarda.  Osećaj Evrope I evropskog načina života leži upravo u lokalnim I regionalnim razlikama, ali i u njihovoj saradnji.

Lisabonski ugovor (2009.godine https://europa.eu/european-union/law/treaties_en ) ne samo što je otvorio novo poglavlje u istoriji razvoja EU, već je reafirmisao lokalne samouprave u kreiranju EU politika. Po prvi put se pominje princip regionalne I lokalne samouprave. Uređuje se delovanje EU kroz 3 bazična principa: princip prenetih nadležnosti ili ovlašćenja, princip subsidijarnosti i princip proporcionalnosti. Ugovor daje veću ulogu lokalnim I regionalnim vlastima kao konsultativnim telima u zakonodavnoj proceduri, osigurava da svaka priprema propisa započne sa razmatranjem efekta na lokalnom I regionalnom nivou, pre svega o finansijskim troškovima i administrativnim teretima. Pojačao je ulogu Komiteta regiona kome su data veća politička I pravna sredstva na raspolaganje. Nakon usvajanja ovog ugovora, lokalne I regionalne vlasti su postale ključni faktor u ostvarivanju ekonomske I socijalne kohezije kao jednog od glavnih ciljeva EU.

Dokumenta

EU dokumenta koja se odnose na Srbiju